کمترین: 
71.09
بیشترین: 
71.09
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.09
زمان: 
3/29 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 29 خرداد 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 29 خرداد 1397 , 71.09 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 17:32","price":71.09}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398