کمترین: 
4112
بیشترین: 
4247
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4204
زمان: 
3/29 20:20
قیمت منات آذربایجان امروز 29 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 29 خرداد 1397 , 4204 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 10:20","price":4112},{"date":"1397/03/29 11:00","price":4116},{"date":"1397/03/29 11:20","price":4121},{"date":"1397/03/29 11:50","price":4118},{"date":"1397/03/29 12:10","price":4136},{"date":"1397/03/29 12:20","price":4148},{"date":"1397/03/29 12:30","price":4163},{"date":"1397/03/29 12:40","price":4158},{"date":"1397/03/29 13:00","price":4161},{"date":"1397/03/29 13:10","price":4171},{"date":"1397/03/29 13:30","price":4140},{"date":"1397/03/29 13:40","price":4136},{"date":"1397/03/29 13:50","price":4159},{"date":"1397/03/29 14:00","price":4183},{"date":"1397/03/29 14:10","price":4194},{"date":"1397/03/29 14:30","price":4185},{"date":"1397/03/29 14:40","price":4192},{"date":"1397/03/29 14:50","price":4201},{"date":"1397/03/29 15:00","price":4199},{"date":"1397/03/29 15:10","price":4215},{"date":"1397/03/29 15:40","price":4216},{"date":"1397/03/29 15:50","price":4247},{"date":"1397/03/29 16:00","price":4235},{"date":"1397/03/29 16:10","price":4232},{"date":"1397/03/29 16:20","price":4230},{"date":"1397/03/29 16:30","price":4222},{"date":"1397/03/29 16:40","price":4235},{"date":"1397/03/29 16:50","price":4236},{"date":"1397/03/29 17:00","price":4229},{"date":"1397/03/29 17:20","price":4236},{"date":"1397/03/29 17:30","price":4232},{"date":"1397/03/29 17:40","price":4238},{"date":"1397/03/29 17:50","price":4234},{"date":"1397/03/29 18:00","price":4230},{"date":"1397/03/29 18:10","price":4228},{"date":"1397/03/29 18:20","price":4212},{"date":"1397/03/29 18:30","price":4218},{"date":"1397/03/29 18:40","price":4211},{"date":"1397/03/29 18:50","price":4195},{"date":"1397/03/29 19:00","price":4204},{"date":"1397/03/29 19:10","price":4207},{"date":"1397/03/29 19:20","price":4218},{"date":"1397/03/29 19:30","price":4217},{"date":"1397/03/29 19:40","price":4218},{"date":"1397/03/29 19:50","price":4212},{"date":"1397/03/29 20:00","price":4211},{"date":"1397/03/29 20:20","price":4204}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398