کمترین: 
109
بیشترین: 
113
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
112
زمان: 
3/29 18:20
قیمت روبل روسیه امروز 29 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 29 خرداد 1397 , 112 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 10:20","price":110},{"date":"1397/03/29 11:20","price":111},{"date":"1397/03/29 11:50","price":109},{"date":"1397/03/29 12:10","price":110},{"date":"1397/03/29 12:30","price":111},{"date":"1397/03/29 13:30","price":110},{"date":"1397/03/29 13:50","price":111},{"date":"1397/03/29 14:50","price":112},{"date":"1397/03/29 15:50","price":113},{"date":"1397/03/29 16:00","price":112},{"date":"1397/03/29 16:40","price":113},{"date":"1397/03/29 17:00","price":112},{"date":"1397/03/29 17:10","price":113},{"date":"1397/03/29 17:20","price":112},{"date":"1397/03/29 17:30","price":113},{"date":"1397/03/29 18:20","price":112}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398