کمترین: 
1755
بیشترین: 
1812
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1796
زمان: 
3/29 20:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 29 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 29 خرداد 1397 , 1796 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 10:20","price":1760},{"date":"1397/03/29 11:00","price":1762},{"date":"1397/03/29 11:10","price":1761},{"date":"1397/03/29 11:20","price":1762},{"date":"1397/03/29 11:50","price":1755},{"date":"1397/03/29 12:00","price":1757},{"date":"1397/03/29 12:10","price":1762},{"date":"1397/03/29 12:20","price":1769},{"date":"1397/03/29 12:30","price":1776},{"date":"1397/03/29 12:40","price":1781},{"date":"1397/03/29 13:00","price":1776},{"date":"1397/03/29 13:10","price":1778},{"date":"1397/03/29 13:30","price":1767},{"date":"1397/03/29 13:40","price":1765},{"date":"1397/03/29 13:50","price":1770},{"date":"1397/03/29 14:00","price":1776},{"date":"1397/03/29 14:10","price":1780},{"date":"1397/03/29 14:30","price":1788},{"date":"1397/03/29 14:40","price":1789},{"date":"1397/03/29 14:50","price":1796},{"date":"1397/03/29 15:00","price":1795},{"date":"1397/03/29 15:10","price":1802},{"date":"1397/03/29 15:20","price":1809},{"date":"1397/03/29 15:30","price":1803},{"date":"1397/03/29 15:40","price":1799},{"date":"1397/03/29 15:50","price":1810},{"date":"1397/03/29 16:00","price":1812},{"date":"1397/03/29 16:10","price":1809},{"date":"1397/03/29 16:20","price":1806},{"date":"1397/03/29 16:30","price":1801},{"date":"1397/03/29 16:40","price":1809},{"date":"1397/03/29 16:50","price":1811},{"date":"1397/03/29 17:00","price":1806},{"date":"1397/03/29 17:30","price":1809},{"date":"1397/03/29 17:40","price":1805},{"date":"1397/03/29 17:50","price":1808},{"date":"1397/03/29 18:00","price":1804},{"date":"1397/03/29 18:20","price":1801},{"date":"1397/03/29 18:30","price":1804},{"date":"1397/03/29 18:40","price":1800},{"date":"1397/03/29 18:50","price":1797},{"date":"1397/03/29 19:00","price":1799},{"date":"1397/03/29 19:10","price":1798},{"date":"1397/03/29 19:20","price":1800},{"date":"1397/03/29 19:30","price":1801},{"date":"1397/03/29 19:40","price":1802},{"date":"1397/03/29 19:50","price":1801},{"date":"1397/03/29 20:00","price":1800},{"date":"1397/03/29 20:20","price":1796}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398