کمترین: 
5187
بیشترین: 
5341
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5295
زمان: 
3/29 20:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 29 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 29 خرداد 1397 , 5295 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 10:20","price":5200},{"date":"1397/03/29 10:30","price":5198},{"date":"1397/03/29 10:40","price":5197},{"date":"1397/03/29 11:00","price":5198},{"date":"1397/03/29 11:10","price":5196},{"date":"1397/03/29 11:20","price":5199},{"date":"1397/03/29 11:50","price":5187},{"date":"1397/03/29 12:10","price":5196},{"date":"1397/03/29 12:20","price":5217},{"date":"1397/03/29 12:30","price":5245},{"date":"1397/03/29 12:40","price":5257},{"date":"1397/03/29 13:00","price":5240},{"date":"1397/03/29 13:10","price":5249},{"date":"1397/03/29 13:30","price":5212},{"date":"1397/03/29 13:40","price":5207},{"date":"1397/03/29 13:50","price":5221},{"date":"1397/03/29 14:00","price":5236},{"date":"1397/03/29 14:10","price":5249},{"date":"1397/03/29 14:30","price":5269},{"date":"1397/03/29 14:40","price":5273},{"date":"1397/03/29 14:50","price":5295},{"date":"1397/03/29 15:00","price":5287},{"date":"1397/03/29 15:10","price":5312},{"date":"1397/03/29 15:20","price":5330},{"date":"1397/03/29 15:30","price":5308},{"date":"1397/03/29 15:40","price":5305},{"date":"1397/03/29 15:50","price":5332},{"date":"1397/03/29 16:00","price":5341},{"date":"1397/03/29 16:10","price":5328},{"date":"1397/03/29 16:20","price":5316},{"date":"1397/03/29 16:30","price":5308},{"date":"1397/03/29 16:40","price":5329},{"date":"1397/03/29 16:50","price":5336},{"date":"1397/03/29 17:00","price":5321},{"date":"1397/03/29 17:10","price":5319},{"date":"1397/03/29 17:20","price":5321},{"date":"1397/03/29 17:30","price":5329},{"date":"1397/03/29 17:40","price":5327},{"date":"1397/03/29 17:50","price":5332},{"date":"1397/03/29 18:00","price":5324},{"date":"1397/03/29 18:10","price":5320},{"date":"1397/03/29 18:20","price":5303},{"date":"1397/03/29 18:30","price":5316},{"date":"1397/03/29 18:40","price":5307},{"date":"1397/03/29 18:50","price":5287},{"date":"1397/03/29 19:00","price":5293},{"date":"1397/03/29 19:10","price":5292},{"date":"1397/03/29 19:20","price":5308},{"date":"1397/03/29 19:40","price":5310},{"date":"1397/03/29 19:50","price":5304},{"date":"1397/03/29 20:00","price":5302},{"date":"1397/03/29 20:20","price":5295}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398