کمترین: 
857
بیشترین: 
883
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
877
زمان: 
3/29 20:10
قیمت کرون نروژ امروز 29 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 29 خرداد 1397 , 877 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 10:20","price":863},{"date":"1397/03/29 10:40","price":862},{"date":"1397/03/29 11:10","price":861},{"date":"1397/03/29 11:50","price":858},{"date":"1397/03/29 12:00","price":857},{"date":"1397/03/29 12:10","price":858},{"date":"1397/03/29 12:20","price":864},{"date":"1397/03/29 12:30","price":867},{"date":"1397/03/29 12:40","price":870},{"date":"1397/03/29 13:00","price":868},{"date":"1397/03/29 13:10","price":867},{"date":"1397/03/29 13:30","price":862},{"date":"1397/03/29 13:40","price":861},{"date":"1397/03/29 13:50","price":865},{"date":"1397/03/29 14:00","price":868},{"date":"1397/03/29 14:30","price":871},{"date":"1397/03/29 14:40","price":872},{"date":"1397/03/29 14:50","price":876},{"date":"1397/03/29 15:00","price":875},{"date":"1397/03/29 15:10","price":878},{"date":"1397/03/29 15:20","price":881},{"date":"1397/03/29 15:30","price":878},{"date":"1397/03/29 15:50","price":881},{"date":"1397/03/29 16:00","price":883},{"date":"1397/03/29 16:10","price":881},{"date":"1397/03/29 16:20","price":879},{"date":"1397/03/29 16:30","price":878},{"date":"1397/03/29 16:40","price":881},{"date":"1397/03/29 17:00","price":880},{"date":"1397/03/29 17:30","price":882},{"date":"1397/03/29 17:50","price":883},{"date":"1397/03/29 18:00","price":881},{"date":"1397/03/29 18:20","price":879},{"date":"1397/03/29 18:30","price":881},{"date":"1397/03/29 18:40","price":878},{"date":"1397/03/29 18:50","price":875},{"date":"1397/03/29 19:00","price":877},{"date":"1397/03/29 19:10","price":876},{"date":"1397/03/29 19:20","price":878},{"date":"1397/03/29 20:10","price":877}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398