کمترین: 
1094
بیشترین: 
1126
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1117
زمان: 
3/29 20:20
قیمت کرون دانمارک امروز 29 خرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 29 خرداد 1397 , 1117 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 10:20","price":1097},{"date":"1397/03/29 10:30","price":1096},{"date":"1397/03/29 11:20","price":1097},{"date":"1397/03/29 11:50","price":1094},{"date":"1397/03/29 12:10","price":1095},{"date":"1397/03/29 12:20","price":1101},{"date":"1397/03/29 12:30","price":1105},{"date":"1397/03/29 12:40","price":1109},{"date":"1397/03/29 13:00","price":1105},{"date":"1397/03/29 13:30","price":1097},{"date":"1397/03/29 13:40","price":1096},{"date":"1397/03/29 13:50","price":1099},{"date":"1397/03/29 14:00","price":1103},{"date":"1397/03/29 14:10","price":1104},{"date":"1397/03/29 14:30","price":1108},{"date":"1397/03/29 14:40","price":1109},{"date":"1397/03/29 14:50","price":1113},{"date":"1397/03/29 15:00","price":1112},{"date":"1397/03/29 15:10","price":1117},{"date":"1397/03/29 15:20","price":1121},{"date":"1397/03/29 15:30","price":1117},{"date":"1397/03/29 15:50","price":1122},{"date":"1397/03/29 16:00","price":1126},{"date":"1397/03/29 16:10","price":1122},{"date":"1397/03/29 16:20","price":1119},{"date":"1397/03/29 16:30","price":1118},{"date":"1397/03/29 16:40","price":1122},{"date":"1397/03/29 17:00","price":1119},{"date":"1397/03/29 17:20","price":1120},{"date":"1397/03/29 17:30","price":1122},{"date":"1397/03/29 17:50","price":1124},{"date":"1397/03/29 18:00","price":1121},{"date":"1397/03/29 18:20","price":1118},{"date":"1397/03/29 18:30","price":1120},{"date":"1397/03/29 18:40","price":1118},{"date":"1397/03/29 18:50","price":1112},{"date":"1397/03/29 19:00","price":1116},{"date":"1397/03/29 19:10","price":1115},{"date":"1397/03/29 19:20","price":1119},{"date":"1397/03/29 19:50","price":1118},{"date":"1397/03/29 20:20","price":1117}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398