کمترین: 
1930
بیشترین: 
1995
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1974
زمان: 
3/29 20:20
قیمت ریال قطر امروز 29 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 29 خرداد 1397 , 1974 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 10:20","price":1930},{"date":"1397/03/29 11:00","price":1932},{"date":"1397/03/29 11:20","price":1935},{"date":"1397/03/29 11:50","price":1933},{"date":"1397/03/29 12:10","price":1937},{"date":"1397/03/29 12:20","price":1944},{"date":"1397/03/29 12:30","price":1951},{"date":"1397/03/29 12:40","price":1958},{"date":"1397/03/29 13:00","price":1952},{"date":"1397/03/29 13:10","price":1956},{"date":"1397/03/29 13:30","price":1949},{"date":"1397/03/29 13:40","price":1941},{"date":"1397/03/29 13:50","price":1947},{"date":"1397/03/29 14:00","price":1953},{"date":"1397/03/29 14:10","price":1959},{"date":"1397/03/29 14:30","price":1969},{"date":"1397/03/29 14:50","price":1973},{"date":"1397/03/29 15:00","price":1971},{"date":"1397/03/29 15:10","price":1977},{"date":"1397/03/29 15:20","price":1987},{"date":"1397/03/29 15:30","price":1980},{"date":"1397/03/29 15:40","price":1979},{"date":"1397/03/29 15:50","price":1988},{"date":"1397/03/29 16:00","price":1995},{"date":"1397/03/29 16:10","price":1990},{"date":"1397/03/29 16:20","price":1981},{"date":"1397/03/29 16:30","price":1982},{"date":"1397/03/29 16:40","price":1989},{"date":"1397/03/29 16:50","price":1991},{"date":"1397/03/29 17:00","price":1985},{"date":"1397/03/29 17:50","price":1988},{"date":"1397/03/29 18:00","price":1986},{"date":"1397/03/29 18:10","price":1985},{"date":"1397/03/29 18:20","price":1979},{"date":"1397/03/29 18:30","price":1982},{"date":"1397/03/29 18:50","price":1967},{"date":"1397/03/29 19:00","price":1974},{"date":"1397/03/29 19:10","price":1973},{"date":"1397/03/29 19:20","price":1980},{"date":"1397/03/29 19:50","price":1979},{"date":"1397/03/29 20:10","price":1978},{"date":"1397/03/29 20:20","price":1974}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398