کمترین: 
1877
بیشترین: 
1936
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1919
زمان: 
3/29 20:20
قیمت ریال عربستان امروز 29 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 29 خرداد 1397 , 1919 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 10:20","price":1877},{"date":"1397/03/29 11:00","price":1878},{"date":"1397/03/29 11:20","price":1881},{"date":"1397/03/29 11:50","price":1878},{"date":"1397/03/29 12:00","price":1879},{"date":"1397/03/29 12:10","price":1886},{"date":"1397/03/29 12:20","price":1892},{"date":"1397/03/29 12:30","price":1900},{"date":"1397/03/29 12:40","price":1897},{"date":"1397/03/29 13:00","price":1899},{"date":"1397/03/29 13:10","price":1903},{"date":"1397/03/29 13:30","price":1888},{"date":"1397/03/29 13:40","price":1886},{"date":"1397/03/29 13:50","price":1898},{"date":"1397/03/29 14:00","price":1908},{"date":"1397/03/29 14:10","price":1903},{"date":"1397/03/29 14:30","price":1909},{"date":"1397/03/29 14:50","price":1917},{"date":"1397/03/29 15:00","price":1915},{"date":"1397/03/29 15:10","price":1923},{"date":"1397/03/29 15:20","price":1924},{"date":"1397/03/29 15:30","price":1923},{"date":"1397/03/29 15:50","price":1936},{"date":"1397/03/29 16:00","price":1933},{"date":"1397/03/29 16:10","price":1931},{"date":"1397/03/29 16:20","price":1929},{"date":"1397/03/29 16:30","price":1926},{"date":"1397/03/29 16:40","price":1932},{"date":"1397/03/29 16:50","price":1935},{"date":"1397/03/29 17:00","price":1929},{"date":"1397/03/29 17:10","price":1930},{"date":"1397/03/29 17:20","price":1928},{"date":"1397/03/29 17:30","price":1931},{"date":"1397/03/29 17:40","price":1933},{"date":"1397/03/29 17:50","price":1930},{"date":"1397/03/29 18:10","price":1929},{"date":"1397/03/29 18:20","price":1922},{"date":"1397/03/29 18:30","price":1924},{"date":"1397/03/29 18:40","price":1921},{"date":"1397/03/29 18:50","price":1913},{"date":"1397/03/29 19:00","price":1918},{"date":"1397/03/29 19:20","price":1924},{"date":"1397/03/29 19:50","price":1923},{"date":"1397/03/29 20:00","price":1922},{"date":"1397/03/29 20:10","price":1920},{"date":"1397/03/29 20:20","price":1919}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398