کمترین: 
788
بیشترین: 
812
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
806
زمان: 
3/29 20:20
قیمت کرون سوئد امروز 29 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 29 خرداد 1397 , 806 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 10:20","price":795},{"date":"1397/03/29 10:30","price":794},{"date":"1397/03/29 11:00","price":793},{"date":"1397/03/29 11:20","price":792},{"date":"1397/03/29 11:50","price":789},{"date":"1397/03/29 12:00","price":788},{"date":"1397/03/29 12:10","price":791},{"date":"1397/03/29 12:20","price":795},{"date":"1397/03/29 12:30","price":798},{"date":"1397/03/29 12:40","price":797},{"date":"1397/03/29 13:00","price":798},{"date":"1397/03/29 13:30","price":792},{"date":"1397/03/29 13:50","price":798},{"date":"1397/03/29 14:00","price":802},{"date":"1397/03/29 14:10","price":797},{"date":"1397/03/29 14:30","price":800},{"date":"1397/03/29 14:50","price":804},{"date":"1397/03/29 15:10","price":807},{"date":"1397/03/29 15:50","price":812},{"date":"1397/03/29 16:00","price":811},{"date":"1397/03/29 16:10","price":809},{"date":"1397/03/29 16:20","price":808},{"date":"1397/03/29 16:30","price":807},{"date":"1397/03/29 16:40","price":809},{"date":"1397/03/29 16:50","price":810},{"date":"1397/03/29 17:00","price":808},{"date":"1397/03/29 17:20","price":809},{"date":"1397/03/29 17:30","price":812},{"date":"1397/03/29 17:50","price":811},{"date":"1397/03/29 18:00","price":810},{"date":"1397/03/29 18:20","price":807},{"date":"1397/03/29 18:30","price":809},{"date":"1397/03/29 18:40","price":807},{"date":"1397/03/29 18:50","price":803},{"date":"1397/03/29 19:00","price":806},{"date":"1397/03/29 19:10","price":805},{"date":"1397/03/29 19:20","price":806},{"date":"1397/03/29 19:30","price":807},{"date":"1397/03/29 19:40","price":806},{"date":"1397/03/29 19:50","price":805},{"date":"1397/03/29 20:00","price":806},{"date":"1397/03/29 20:10","price":805},{"date":"1397/03/29 20:20","price":806}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398