کمترین: 
7080
بیشترین: 
7290
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7226
زمان: 
3/29 20:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 29 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 29 خرداد 1397 , 7226 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 10:20","price":7086},{"date":"1397/03/29 10:30","price":7089},{"date":"1397/03/29 10:40","price":7088},{"date":"1397/03/29 11:10","price":7089},{"date":"1397/03/29 11:20","price":7096},{"date":"1397/03/29 11:50","price":7081},{"date":"1397/03/29 12:00","price":7080},{"date":"1397/03/29 12:10","price":7102},{"date":"1397/03/29 12:20","price":7124},{"date":"1397/03/29 12:30","price":7146},{"date":"1397/03/29 12:40","price":7177},{"date":"1397/03/29 13:00","price":7158},{"date":"1397/03/29 13:10","price":7166},{"date":"1397/03/29 13:30","price":7112},{"date":"1397/03/29 13:40","price":7103},{"date":"1397/03/29 13:50","price":7114},{"date":"1397/03/29 14:00","price":7136},{"date":"1397/03/29 14:10","price":7155},{"date":"1397/03/29 14:30","price":7187},{"date":"1397/03/29 14:40","price":7185},{"date":"1397/03/29 14:50","price":7220},{"date":"1397/03/29 15:00","price":7214},{"date":"1397/03/29 15:10","price":7243},{"date":"1397/03/29 15:20","price":7269},{"date":"1397/03/29 15:30","price":7238},{"date":"1397/03/29 15:40","price":7241},{"date":"1397/03/29 15:50","price":7256},{"date":"1397/03/29 16:00","price":7290},{"date":"1397/03/29 16:10","price":7277},{"date":"1397/03/29 16:20","price":7255},{"date":"1397/03/29 16:30","price":7246},{"date":"1397/03/29 16:40","price":7273},{"date":"1397/03/29 16:50","price":7279},{"date":"1397/03/29 17:00","price":7259},{"date":"1397/03/29 17:10","price":7262},{"date":"1397/03/29 17:20","price":7266},{"date":"1397/03/29 17:30","price":7281},{"date":"1397/03/29 17:50","price":7285},{"date":"1397/03/29 18:00","price":7272},{"date":"1397/03/29 18:10","price":7269},{"date":"1397/03/29 18:20","price":7249},{"date":"1397/03/29 18:30","price":7261},{"date":"1397/03/29 18:40","price":7247},{"date":"1397/03/29 18:50","price":7221},{"date":"1397/03/29 19:00","price":7233},{"date":"1397/03/29 19:10","price":7229},{"date":"1397/03/29 19:20","price":7256},{"date":"1397/03/29 19:40","price":7254},{"date":"1397/03/29 19:50","price":7247},{"date":"1397/03/29 20:00","price":7245},{"date":"1397/03/29 20:10","price":7242},{"date":"1397/03/29 20:20","price":7226}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398