کمترین: 
4851
بیشترین: 
5005
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4963
زمان: 
3/29 20:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 29 خرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 29 خرداد 1397 , 4963 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 10:20","price":4871},{"date":"1397/03/29 10:40","price":4870},{"date":"1397/03/29 11:00","price":4861},{"date":"1397/03/29 11:10","price":4859},{"date":"1397/03/29 11:50","price":4853},{"date":"1397/03/29 12:00","price":4851},{"date":"1397/03/29 12:10","price":4860},{"date":"1397/03/29 12:20","price":4882},{"date":"1397/03/29 12:30","price":4904},{"date":"1397/03/29 12:40","price":4928},{"date":"1397/03/29 13:00","price":4910},{"date":"1397/03/29 13:10","price":4921},{"date":"1397/03/29 13:30","price":4882},{"date":"1397/03/29 13:40","price":4880},{"date":"1397/03/29 13:50","price":4892},{"date":"1397/03/29 14:00","price":4916},{"date":"1397/03/29 14:10","price":4926},{"date":"1397/03/29 14:30","price":4941},{"date":"1397/03/29 14:40","price":4945},{"date":"1397/03/29 14:50","price":4967},{"date":"1397/03/29 15:00","price":4961},{"date":"1397/03/29 15:10","price":4980},{"date":"1397/03/29 15:20","price":4995},{"date":"1397/03/29 15:30","price":4973},{"date":"1397/03/29 15:40","price":4972},{"date":"1397/03/29 15:50","price":4984},{"date":"1397/03/29 16:00","price":5005},{"date":"1397/03/29 16:10","price":4995},{"date":"1397/03/29 16:20","price":4983},{"date":"1397/03/29 16:30","price":4976},{"date":"1397/03/29 16:40","price":4994},{"date":"1397/03/29 16:50","price":5001},{"date":"1397/03/29 17:00","price":4987},{"date":"1397/03/29 17:10","price":4986},{"date":"1397/03/29 17:20","price":4987},{"date":"1397/03/29 17:30","price":4996},{"date":"1397/03/29 17:40","price":4989},{"date":"1397/03/29 17:50","price":4996},{"date":"1397/03/29 18:00","price":4987},{"date":"1397/03/29 18:10","price":4984},{"date":"1397/03/29 18:20","price":4972},{"date":"1397/03/29 18:30","price":4981},{"date":"1397/03/29 18:40","price":4971},{"date":"1397/03/29 18:50","price":4953},{"date":"1397/03/29 19:00","price":4961},{"date":"1397/03/29 19:10","price":4959},{"date":"1397/03/29 19:20","price":4977},{"date":"1397/03/29 19:40","price":4976},{"date":"1397/03/29 19:50","price":4972},{"date":"1397/03/29 20:00","price":4967},{"date":"1397/03/29 20:10","price":4968},{"date":"1397/03/29 20:20","price":4963}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398