کمترین: 
5181
بیشترین: 
5347
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5305
زمان: 
3/29 20:20
قیمت دلار استرالیا امروز 29 خرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 29 خرداد 1397 , 5305 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 10:20","price":5195},{"date":"1397/03/29 10:30","price":5193},{"date":"1397/03/29 10:40","price":5191},{"date":"1397/03/29 11:00","price":5188},{"date":"1397/03/29 11:10","price":5190},{"date":"1397/03/29 11:20","price":5191},{"date":"1397/03/29 11:50","price":5182},{"date":"1397/03/29 12:00","price":5181},{"date":"1397/03/29 12:10","price":5191},{"date":"1397/03/29 12:20","price":5217},{"date":"1397/03/29 12:30","price":5238},{"date":"1397/03/29 12:40","price":5260},{"date":"1397/03/29 13:00","price":5245},{"date":"1397/03/29 13:10","price":5249},{"date":"1397/03/29 13:30","price":5212},{"date":"1397/03/29 13:40","price":5207},{"date":"1397/03/29 13:50","price":5217},{"date":"1397/03/29 14:00","price":5246},{"date":"1397/03/29 14:10","price":5260},{"date":"1397/03/29 14:30","price":5283},{"date":"1397/03/29 14:40","price":5280},{"date":"1397/03/29 14:50","price":5301},{"date":"1397/03/29 15:00","price":5297},{"date":"1397/03/29 15:10","price":5312},{"date":"1397/03/29 15:20","price":5334},{"date":"1397/03/29 15:30","price":5307},{"date":"1397/03/29 15:50","price":5321},{"date":"1397/03/29 16:00","price":5347},{"date":"1397/03/29 16:10","price":5327},{"date":"1397/03/29 16:20","price":5316},{"date":"1397/03/29 16:30","price":5307},{"date":"1397/03/29 16:40","price":5328},{"date":"1397/03/29 16:50","price":5333},{"date":"1397/03/29 17:00","price":5320},{"date":"1397/03/29 17:10","price":5319},{"date":"1397/03/29 17:20","price":5321},{"date":"1397/03/29 17:30","price":5335},{"date":"1397/03/29 17:40","price":5338},{"date":"1397/03/29 18:00","price":5330},{"date":"1397/03/29 18:10","price":5326},{"date":"1397/03/29 18:20","price":5310},{"date":"1397/03/29 18:30","price":5321},{"date":"1397/03/29 18:40","price":5313},{"date":"1397/03/29 18:50","price":5289},{"date":"1397/03/29 19:00","price":5296},{"date":"1397/03/29 19:10","price":5292},{"date":"1397/03/29 19:20","price":5311},{"date":"1397/03/29 19:30","price":5310},{"date":"1397/03/29 19:40","price":5311},{"date":"1397/03/29 19:50","price":5310},{"date":"1397/03/29 20:00","price":5311},{"date":"1397/03/29 20:10","price":5310},{"date":"1397/03/29 20:20","price":5305}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398