کمترین: 
5316
بیشترین: 
5465
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5418
زمان: 
3/29 20:20
قیمت دلار کانادا امروز 29 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 29 خرداد 1397 , 5418 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 10:20","price":5318},{"date":"1397/03/29 10:30","price":5317},{"date":"1397/03/29 10:40","price":5316},{"date":"1397/03/29 11:00","price":5317},{"date":"1397/03/29 11:20","price":5322},{"date":"1397/03/29 12:00","price":5316},{"date":"1397/03/29 12:10","price":5327},{"date":"1397/03/29 12:20","price":5353},{"date":"1397/03/29 12:30","price":5371},{"date":"1397/03/29 12:40","price":5389},{"date":"1397/03/29 13:00","price":5375},{"date":"1397/03/29 13:10","price":5382},{"date":"1397/03/29 13:30","price":5345},{"date":"1397/03/29 13:40","price":5341},{"date":"1397/03/29 13:50","price":5349},{"date":"1397/03/29 14:00","price":5376},{"date":"1397/03/29 14:10","price":5389},{"date":"1397/03/29 14:30","price":5418},{"date":"1397/03/29 14:40","price":5409},{"date":"1397/03/29 14:50","price":5427},{"date":"1397/03/29 15:00","price":5417},{"date":"1397/03/29 15:10","price":5431},{"date":"1397/03/29 15:20","price":5455},{"date":"1397/03/29 15:30","price":5430},{"date":"1397/03/29 15:40","price":5432},{"date":"1397/03/29 15:50","price":5442},{"date":"1397/03/29 16:00","price":5464},{"date":"1397/03/29 16:10","price":5451},{"date":"1397/03/29 16:20","price":5441},{"date":"1397/03/29 16:30","price":5434},{"date":"1397/03/29 16:40","price":5455},{"date":"1397/03/29 16:50","price":5460},{"date":"1397/03/29 17:00","price":5450},{"date":"1397/03/29 17:10","price":5448},{"date":"1397/03/29 17:20","price":5450},{"date":"1397/03/29 17:30","price":5461},{"date":"1397/03/29 17:40","price":5458},{"date":"1397/03/29 17:50","price":5465},{"date":"1397/03/29 18:00","price":5448},{"date":"1397/03/29 18:10","price":5447},{"date":"1397/03/29 18:20","price":5429},{"date":"1397/03/29 18:30","price":5440},{"date":"1397/03/29 18:40","price":5431},{"date":"1397/03/29 18:50","price":5410},{"date":"1397/03/29 19:00","price":5416},{"date":"1397/03/29 19:10","price":5411},{"date":"1397/03/29 19:20","price":5428},{"date":"1397/03/29 19:30","price":5429},{"date":"1397/03/29 19:40","price":5432},{"date":"1397/03/29 19:50","price":5429},{"date":"1397/03/29 20:10","price":5423},{"date":"1397/03/29 20:20","price":5418}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398