کمترین: 
641
بیشترین: 
661
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
653
زمان: 
3/29 20:20
قیمت ین ژاپن امروز 29 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 29 خرداد 1397 , 653 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 10:20","price":641},{"date":"1397/03/29 11:00","price":642},{"date":"1397/03/29 12:10","price":644},{"date":"1397/03/29 12:20","price":645},{"date":"1397/03/29 12:30","price":648},{"date":"1397/03/29 12:40","price":649},{"date":"1397/03/29 13:00","price":648},{"date":"1397/03/29 13:10","price":649},{"date":"1397/03/29 13:30","price":645},{"date":"1397/03/29 13:40","price":644},{"date":"1397/03/29 14:00","price":648},{"date":"1397/03/29 14:10","price":649},{"date":"1397/03/29 14:30","price":652},{"date":"1397/03/29 14:40","price":651},{"date":"1397/03/29 14:50","price":654},{"date":"1397/03/29 15:10","price":656},{"date":"1397/03/29 15:20","price":659},{"date":"1397/03/29 15:30","price":656},{"date":"1397/03/29 15:50","price":658},{"date":"1397/03/29 16:00","price":661},{"date":"1397/03/29 16:10","price":660},{"date":"1397/03/29 16:20","price":658},{"date":"1397/03/29 16:30","price":657},{"date":"1397/03/29 16:40","price":659},{"date":"1397/03/29 16:50","price":660},{"date":"1397/03/29 17:00","price":658},{"date":"1397/03/29 17:30","price":659},{"date":"1397/03/29 17:40","price":660},{"date":"1397/03/29 18:00","price":659},{"date":"1397/03/29 18:10","price":658},{"date":"1397/03/29 18:20","price":656},{"date":"1397/03/29 18:30","price":657},{"date":"1397/03/29 18:40","price":656},{"date":"1397/03/29 18:50","price":653},{"date":"1397/03/29 19:00","price":655},{"date":"1397/03/29 19:10","price":654},{"date":"1397/03/29 19:20","price":657},{"date":"1397/03/29 19:30","price":656},{"date":"1397/03/29 19:40","price":657},{"date":"1397/03/29 19:50","price":656},{"date":"1397/03/29 20:20","price":653}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398