کمترین: 
1482
بیشترین: 
1524
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1524
زمان: 
3/29 20:10
قیمت لیر ترکیه امروز 29 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 29 خرداد 1397 , 1524 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 10:20","price":1487},{"date":"1397/03/29 11:00","price":1483},{"date":"1397/03/29 11:10","price":1487},{"date":"1397/03/29 11:20","price":1485},{"date":"1397/03/29 11:50","price":1482},{"date":"1397/03/29 12:10","price":1489},{"date":"1397/03/29 12:20","price":1496},{"date":"1397/03/29 12:30","price":1503},{"date":"1397/03/29 12:40","price":1498},{"date":"1397/03/29 13:00","price":1502},{"date":"1397/03/29 13:10","price":1500},{"date":"1397/03/29 13:30","price":1488},{"date":"1397/03/29 13:40","price":1486},{"date":"1397/03/29 13:50","price":1489},{"date":"1397/03/29 14:00","price":1503},{"date":"1397/03/29 14:10","price":1495},{"date":"1397/03/29 14:30","price":1500},{"date":"1397/03/29 14:40","price":1503},{"date":"1397/03/29 14:50","price":1506},{"date":"1397/03/29 15:00","price":1505},{"date":"1397/03/29 15:10","price":1513},{"date":"1397/03/29 15:30","price":1512},{"date":"1397/03/29 15:40","price":1513},{"date":"1397/03/29 15:50","price":1517},{"date":"1397/03/29 16:00","price":1518},{"date":"1397/03/29 16:10","price":1517},{"date":"1397/03/29 16:20","price":1516},{"date":"1397/03/29 16:30","price":1514},{"date":"1397/03/29 16:40","price":1519},{"date":"1397/03/29 16:50","price":1521},{"date":"1397/03/29 17:00","price":1517},{"date":"1397/03/29 17:20","price":1519},{"date":"1397/03/29 17:30","price":1521},{"date":"1397/03/29 17:40","price":1524},{"date":"1397/03/29 17:50","price":1522},{"date":"1397/03/29 18:00","price":1521},{"date":"1397/03/29 18:10","price":1520},{"date":"1397/03/29 18:20","price":1517},{"date":"1397/03/29 18:30","price":1522},{"date":"1397/03/29 18:40","price":1519},{"date":"1397/03/29 18:50","price":1511},{"date":"1397/03/29 19:00","price":1513},{"date":"1397/03/29 19:10","price":1514},{"date":"1397/03/29 19:20","price":1519},{"date":"1397/03/29 19:30","price":1518},{"date":"1397/03/29 19:40","price":1520},{"date":"1397/03/29 19:50","price":1521},{"date":"1397/03/29 20:10","price":1524}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398