کمترین: 
1914
بیشترین: 
1979
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1957
زمان: 
3/29 20:20
قیمت درهم امارات امروز 29 خرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 29 خرداد 1397 , 1957 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 10:20","price":1915},{"date":"1397/03/29 10:30","price":1914},{"date":"1397/03/29 11:00","price":1916},{"date":"1397/03/29 11:20","price":1918},{"date":"1397/03/29 11:50","price":1916},{"date":"1397/03/29 12:00","price":1917},{"date":"1397/03/29 12:10","price":1921},{"date":"1397/03/29 12:20","price":1928},{"date":"1397/03/29 12:30","price":1934},{"date":"1397/03/29 12:40","price":1942},{"date":"1397/03/29 13:00","price":1936},{"date":"1397/03/29 13:10","price":1940},{"date":"1397/03/29 13:30","price":1927},{"date":"1397/03/29 13:40","price":1925},{"date":"1397/03/29 13:50","price":1924},{"date":"1397/03/29 14:00","price":1937},{"date":"1397/03/29 14:10","price":1942},{"date":"1397/03/29 14:30","price":1951},{"date":"1397/03/29 14:40","price":1948},{"date":"1397/03/29 14:50","price":1957},{"date":"1397/03/29 15:00","price":1954},{"date":"1397/03/29 15:10","price":1961},{"date":"1397/03/29 15:20","price":1970},{"date":"1397/03/29 15:30","price":1963},{"date":"1397/03/29 15:50","price":1967},{"date":"1397/03/29 16:00","price":1979},{"date":"1397/03/29 16:10","price":1972},{"date":"1397/03/29 16:20","price":1968},{"date":"1397/03/29 16:30","price":1965},{"date":"1397/03/29 16:40","price":1972},{"date":"1397/03/29 16:50","price":1975},{"date":"1397/03/29 17:00","price":1969},{"date":"1397/03/29 17:30","price":1972},{"date":"1397/03/29 17:50","price":1973},{"date":"1397/03/29 18:00","price":1969},{"date":"1397/03/29 18:10","price":1968},{"date":"1397/03/29 18:20","price":1962},{"date":"1397/03/29 18:30","price":1966},{"date":"1397/03/29 18:40","price":1962},{"date":"1397/03/29 18:50","price":1955},{"date":"1397/03/29 19:00","price":1958},{"date":"1397/03/29 19:10","price":1956},{"date":"1397/03/29 19:20","price":1963},{"date":"1397/03/29 19:40","price":1964},{"date":"1397/03/29 19:50","price":1963},{"date":"1397/03/29 20:10","price":1962},{"date":"1397/03/29 20:20","price":1957}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398