کمترین: 
2.89
بیشترین: 
2.962
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.907
زمان: 
3/29 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 29 خرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 29 خرداد 1397 , 2.907 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 00:00","price":2.954},{"date":"1397/03/29 00:32","price":2.958},{"date":"1397/03/29 01:00","price":2.962},{"date":"1397/03/29 01:32","price":2.955},{"date":"1397/03/29 02:00","price":2.952},{"date":"1397/03/29 03:00","price":2.954},{"date":"1397/03/29 03:32","price":2.952},{"date":"1397/03/29 04:00","price":2.949},{"date":"1397/03/29 04:32","price":2.947},{"date":"1397/03/29 05:32","price":2.95},{"date":"1397/03/29 06:00","price":2.949},{"date":"1397/03/29 07:00","price":2.946},{"date":"1397/03/29 07:32","price":2.944},{"date":"1397/03/29 08:00","price":2.942},{"date":"1397/03/29 09:32","price":2.944},{"date":"1397/03/29 11:00","price":2.939},{"date":"1397/03/29 11:32","price":2.945},{"date":"1397/03/29 12:00","price":2.946},{"date":"1397/03/29 13:00","price":2.948},{"date":"1397/03/29 13:32","price":2.947},{"date":"1397/03/29 14:08","price":2.953},{"date":"1397/03/29 14:32","price":2.942},{"date":"1397/03/29 15:00","price":2.941},{"date":"1397/03/29 15:32","price":2.937},{"date":"1397/03/29 16:08","price":2.934},{"date":"1397/03/29 16:32","price":2.933},{"date":"1397/03/29 17:00","price":2.917},{"date":"1397/03/29 17:32","price":2.909},{"date":"1397/03/29 18:00","price":2.913},{"date":"1397/03/29 18:32","price":2.909},{"date":"1397/03/29 19:00","price":2.902},{"date":"1397/03/29 19:32","price":2.897},{"date":"1397/03/29 20:00","price":2.904},{"date":"1397/03/29 20:32","price":2.901},{"date":"1397/03/29 21:00","price":2.897},{"date":"1397/03/29 21:32","price":2.893},{"date":"1397/03/29 22:00","price":2.89},{"date":"1397/03/29 22:32","price":2.897},{"date":"1397/03/29 23:00","price":2.898},{"date":"1397/03/29 23:32","price":2.907}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398