کمترین: 
2.0265
بیشترین: 
2.0535
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0402
زمان: 
3/29 23:32
قیمت بنزین امروز 29 خرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 29 خرداد 1397 , 2.0402 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 00:00","price":2.051},{"date":"1397/03/29 00:32","price":2.0524},{"date":"1397/03/29 01:00","price":2.0525},{"date":"1397/03/29 01:32","price":2.0535},{"date":"1397/03/29 02:00","price":2.053},{"date":"1397/03/29 03:00","price":2.0525},{"date":"1397/03/29 04:00","price":2.0515},{"date":"1397/03/29 04:32","price":2.0485},{"date":"1397/03/29 05:00","price":2.0475},{"date":"1397/03/29 05:32","price":2.0495},{"date":"1397/03/29 06:00","price":2.0475},{"date":"1397/03/29 06:32","price":2.0505},{"date":"1397/03/29 07:00","price":2.0475},{"date":"1397/03/29 07:32","price":2.0465},{"date":"1397/03/29 08:00","price":2.0448},{"date":"1397/03/29 08:32","price":2.0435},{"date":"1397/03/29 09:00","price":2.0415},{"date":"1397/03/29 09:32","price":2.0405},{"date":"1397/03/29 10:00","price":2.0415},{"date":"1397/03/29 10:32","price":2.0425},{"date":"1397/03/29 11:00","price":2.038},{"date":"1397/03/29 11:32","price":2.0365},{"date":"1397/03/29 12:00","price":2.034},{"date":"1397/03/29 12:32","price":2.0358},{"date":"1397/03/29 13:00","price":2.0354},{"date":"1397/03/29 13:32","price":2.0315},{"date":"1397/03/29 14:08","price":2.0337},{"date":"1397/03/29 14:32","price":2.0325},{"date":"1397/03/29 15:00","price":2.035},{"date":"1397/03/29 15:32","price":2.0305},{"date":"1397/03/29 16:08","price":2.028},{"date":"1397/03/29 16:32","price":2.0265},{"date":"1397/03/29 17:00","price":2.0365},{"date":"1397/03/29 17:32","price":2.0345},{"date":"1397/03/29 18:00","price":2.0305},{"date":"1397/03/29 18:32","price":2.0412},{"date":"1397/03/29 19:00","price":2.0433},{"date":"1397/03/29 19:32","price":2.039},{"date":"1397/03/29 20:00","price":2.0405},{"date":"1397/03/29 20:32","price":2.042},{"date":"1397/03/29 21:00","price":2.0332},{"date":"1397/03/29 21:32","price":2.0353},{"date":"1397/03/29 22:00","price":2.0375},{"date":"1397/03/29 22:32","price":2.0385},{"date":"1397/03/29 23:00","price":2.038},{"date":"1397/03/29 23:32","price":2.0402}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398