کمترین: 
646.88
بیشترین: 
653.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
649.63
زمان: 
3/29 23:32
قیمت گازوئیل امروز 29 خرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 29 خرداد 1397 , 649.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 00:00","price":652.88},{"date":"1397/03/29 00:32","price":653.13},{"date":"1397/03/29 01:00","price":652.88},{"date":"1397/03/29 01:32","price":653.25},{"date":"1397/03/29 05:00","price":651.25},{"date":"1397/03/29 05:32","price":651.63},{"date":"1397/03/29 06:00","price":651.13},{"date":"1397/03/29 06:32","price":651.88},{"date":"1397/03/29 07:00","price":650.38},{"date":"1397/03/29 07:32","price":650.13},{"date":"1397/03/29 08:00","price":649.63},{"date":"1397/03/29 08:32","price":649.38},{"date":"1397/03/29 09:00","price":648.63},{"date":"1397/03/29 10:00","price":649.13},{"date":"1397/03/29 11:00","price":648.13},{"date":"1397/03/29 11:32","price":647.75},{"date":"1397/03/29 12:00","price":646.88},{"date":"1397/03/29 12:32","price":647.63},{"date":"1397/03/29 13:00","price":649.13},{"date":"1397/03/29 13:32","price":648.38},{"date":"1397/03/29 14:08","price":650.38},{"date":"1397/03/29 14:32","price":649.38},{"date":"1397/03/29 15:00","price":650.38},{"date":"1397/03/29 15:32","price":649.13},{"date":"1397/03/29 16:08","price":648.13},{"date":"1397/03/29 16:32","price":647.63},{"date":"1397/03/29 17:00","price":650.13},{"date":"1397/03/29 17:32","price":649.13},{"date":"1397/03/29 18:00","price":647.88},{"date":"1397/03/29 18:32","price":650.63},{"date":"1397/03/29 19:00","price":650.38},{"date":"1397/03/29 19:32","price":647.13},{"date":"1397/03/29 20:00","price":647.38},{"date":"1397/03/29 20:32","price":648.88},{"date":"1397/03/29 21:00","price":647.88},{"date":"1397/03/29 21:32","price":648.38},{"date":"1397/03/29 22:00","price":649.88},{"date":"1397/03/29 22:32","price":650.38},{"date":"1397/03/29 23:00","price":650.63},{"date":"1397/03/29 23:32","price":649.63}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398