کمترین: 
2.1131
بیشترین: 
2.1338
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1223
زمان: 
3/29 23:32
قیمت نفت کوره امروز 29 خرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 29 خرداد 1397 , 2.1223 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 00:00","price":2.1314},{"date":"1397/03/29 01:00","price":2.1321},{"date":"1397/03/29 01:32","price":2.1333},{"date":"1397/03/29 02:00","price":2.1338},{"date":"1397/03/29 03:00","price":2.1321},{"date":"1397/03/29 03:32","price":2.1316},{"date":"1397/03/29 04:00","price":2.1315},{"date":"1397/03/29 04:32","price":2.128},{"date":"1397/03/29 05:00","price":2.1268},{"date":"1397/03/29 05:32","price":2.1287},{"date":"1397/03/29 06:00","price":2.1269},{"date":"1397/03/29 06:32","price":2.1292},{"date":"1397/03/29 07:00","price":2.1252},{"date":"1397/03/29 07:32","price":2.1241},{"date":"1397/03/29 08:00","price":2.1228},{"date":"1397/03/29 08:32","price":2.1214},{"date":"1397/03/29 09:00","price":2.1197},{"date":"1397/03/29 09:32","price":2.1191},{"date":"1397/03/29 10:00","price":2.1208},{"date":"1397/03/29 10:32","price":2.1211},{"date":"1397/03/29 11:00","price":2.1167},{"date":"1397/03/29 11:32","price":2.1159},{"date":"1397/03/29 12:00","price":2.1147},{"date":"1397/03/29 12:32","price":2.1166},{"date":"1397/03/29 13:00","price":2.12},{"date":"1397/03/29 13:32","price":2.1186},{"date":"1397/03/29 14:08","price":2.1237},{"date":"1397/03/29 14:32","price":2.1223},{"date":"1397/03/29 15:00","price":2.1252},{"date":"1397/03/29 15:32","price":2.1215},{"date":"1397/03/29 16:08","price":2.1185},{"date":"1397/03/29 16:32","price":2.1179},{"date":"1397/03/29 17:00","price":2.1248},{"date":"1397/03/29 17:32","price":2.1213},{"date":"1397/03/29 18:00","price":2.1174},{"date":"1397/03/29 18:32","price":2.1235},{"date":"1397/03/29 19:32","price":2.1131},{"date":"1397/03/29 20:00","price":2.1164},{"date":"1397/03/29 20:32","price":2.1195},{"date":"1397/03/29 21:00","price":2.1153},{"date":"1397/03/29 21:32","price":2.1169},{"date":"1397/03/29 22:00","price":2.12},{"date":"1397/03/29 22:32","price":2.1236},{"date":"1397/03/29 23:00","price":2.1248},{"date":"1397/03/29 23:32","price":2.1223}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399