کمترین: 
74.58
بیشترین: 
75.47
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
75.14
زمان: 
3/29 23:32
قیمت نفت برنت امروز 29 خرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 29 خرداد 1397 , 75.14 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 00:00","price":75.3},{"date":"1397/03/29 00:32","price":75.33},{"date":"1397/03/29 01:00","price":75.25},{"date":"1397/03/29 01:32","price":75.33},{"date":"1397/03/29 02:00","price":75.38},{"date":"1397/03/29 03:00","price":75.47},{"date":"1397/03/29 05:00","price":75.03},{"date":"1397/03/29 05:32","price":75.08},{"date":"1397/03/29 06:00","price":75.02},{"date":"1397/03/29 06:32","price":75.14},{"date":"1397/03/29 07:00","price":74.95},{"date":"1397/03/29 07:32","price":74.94},{"date":"1397/03/29 08:00","price":74.91},{"date":"1397/03/29 08:32","price":74.87},{"date":"1397/03/29 09:00","price":74.81},{"date":"1397/03/29 09:32","price":74.8},{"date":"1397/03/29 10:00","price":74.85},{"date":"1397/03/29 10:32","price":74.84},{"date":"1397/03/29 11:00","price":74.72},{"date":"1397/03/29 11:32","price":74.66},{"date":"1397/03/29 12:00","price":74.58},{"date":"1397/03/29 12:32","price":74.7},{"date":"1397/03/29 13:00","price":74.86},{"date":"1397/03/29 13:32","price":74.79},{"date":"1397/03/29 14:08","price":75.11},{"date":"1397/03/29 14:32","price":74.92},{"date":"1397/03/29 15:00","price":75.03},{"date":"1397/03/29 15:32","price":74.91},{"date":"1397/03/29 16:08","price":74.78},{"date":"1397/03/29 16:32","price":74.73},{"date":"1397/03/29 17:00","price":75.05},{"date":"1397/03/29 17:32","price":74.89},{"date":"1397/03/29 18:00","price":74.84},{"date":"1397/03/29 18:32","price":75.25},{"date":"1397/03/29 19:00","price":75.22},{"date":"1397/03/29 19:32","price":74.78},{"date":"1397/03/29 20:00","price":74.75},{"date":"1397/03/29 20:32","price":74.91},{"date":"1397/03/29 21:00","price":74.75},{"date":"1397/03/29 21:32","price":74.83},{"date":"1397/03/29 22:00","price":75.08},{"date":"1397/03/29 22:32","price":75.17},{"date":"1397/03/29 23:00","price":75.18},{"date":"1397/03/29 23:32","price":75.14}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398