کمترین: 
64.44
بیشترین: 
65.69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.94
زمان: 
3/29 23:32
قیمت نفت سبک امروز 29 خرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 29 خرداد 1397 , 64.94 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 00:00","price":65.66},{"date":"1397/03/29 00:32","price":65.63},{"date":"1397/03/29 01:00","price":65.64},{"date":"1397/03/29 01:32","price":65.69},{"date":"1397/03/29 02:00","price":65.68},{"date":"1397/03/29 03:00","price":65.69},{"date":"1397/03/29 03:32","price":65.63},{"date":"1397/03/29 04:00","price":65.59},{"date":"1397/03/29 04:32","price":65.42},{"date":"1397/03/29 05:00","price":65.46},{"date":"1397/03/29 05:32","price":65.54},{"date":"1397/03/29 06:00","price":65.48},{"date":"1397/03/29 06:32","price":65.59},{"date":"1397/03/29 07:00","price":65.44},{"date":"1397/03/29 08:00","price":65.41},{"date":"1397/03/29 08:32","price":65.36},{"date":"1397/03/29 09:00","price":65.29},{"date":"1397/03/29 09:32","price":65.28},{"date":"1397/03/29 10:32","price":65.23},{"date":"1397/03/29 11:00","price":65.14},{"date":"1397/03/29 11:32","price":65.06},{"date":"1397/03/29 12:00","price":65.05},{"date":"1397/03/29 12:32","price":65.19},{"date":"1397/03/29 13:00","price":65.11},{"date":"1397/03/29 13:32","price":64.81},{"date":"1397/03/29 14:08","price":64.92},{"date":"1397/03/29 14:32","price":64.81},{"date":"1397/03/29 15:00","price":64.86},{"date":"1397/03/29 15:32","price":64.78},{"date":"1397/03/29 16:08","price":64.59},{"date":"1397/03/29 16:32","price":64.58},{"date":"1397/03/29 17:00","price":64.72},{"date":"1397/03/29 17:32","price":64.67},{"date":"1397/03/29 18:00","price":64.62},{"date":"1397/03/29 18:32","price":65.02},{"date":"1397/03/29 19:00","price":65.09},{"date":"1397/03/29 19:32","price":64.44},{"date":"1397/03/29 20:00","price":64.59},{"date":"1397/03/29 20:32","price":64.73},{"date":"1397/03/29 21:00","price":64.47},{"date":"1397/03/29 21:32","price":64.53},{"date":"1397/03/29 22:00","price":64.69},{"date":"1397/03/29 22:32","price":64.66},{"date":"1397/03/29 23:00","price":64.69},{"date":"1397/03/29 23:32","price":64.94}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398