کمترین: 
1210000
بیشترین: 
1235000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1235000
زمان: 
3/28 18:30
قیمت نیم سکه امروز 28 خرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 28 خرداد 1397 , 1235000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 12:36","price":1210000},{"date":"1397/03/28 12:42","price":1215000},{"date":"1397/03/28 13:36","price":1230000},{"date":"1397/03/28 15:18","price":1235000},{"date":"1397/03/28 18:06","price":1230000},{"date":"1397/03/28 18:30","price":1235000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398