کمترین: 
212
بیشترین: 
220
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
216
زمان: 
3/28 20:20
قیمت بات تایلند امروز 28 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 28 خرداد 1397 , 216 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 10:30","price":214},{"date":"1397/03/28 11:40","price":216},{"date":"1397/03/28 12:00","price":218},{"date":"1397/03/28 12:10","price":217},{"date":"1397/03/28 12:30","price":219},{"date":"1397/03/28 12:40","price":214},{"date":"1397/03/28 13:10","price":212},{"date":"1397/03/28 13:40","price":213},{"date":"1397/03/28 14:00","price":214},{"date":"1397/03/28 14:20","price":212},{"date":"1397/03/28 14:40","price":217},{"date":"1397/03/28 15:10","price":215},{"date":"1397/03/28 15:20","price":214},{"date":"1397/03/28 15:40","price":215},{"date":"1397/03/28 15:50","price":217},{"date":"1397/03/28 16:00","price":216},{"date":"1397/03/28 16:10","price":217},{"date":"1397/03/28 16:40","price":218},{"date":"1397/03/28 17:00","price":217},{"date":"1397/03/28 17:50","price":216},{"date":"1397/03/28 18:00","price":217},{"date":"1397/03/28 18:10","price":218},{"date":"1397/03/28 18:20","price":217},{"date":"1397/03/28 18:40","price":218},{"date":"1397/03/28 19:10","price":219},{"date":"1397/03/28 19:20","price":220},{"date":"1397/03/28 19:30","price":219},{"date":"1397/03/28 19:40","price":217},{"date":"1397/03/28 19:50","price":216},{"date":"1397/03/28 20:10","price":215},{"date":"1397/03/28 20:20","price":216}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398