کمترین: 
1903
بیشترین: 
1976
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1940
زمان: 
3/28 20:20
قیمت ریال قطر امروز 28 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 28 خرداد 1397 , 1940 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 10:30","price":1929},{"date":"1397/03/28 10:40","price":1930},{"date":"1397/03/28 11:00","price":1929},{"date":"1397/03/28 11:20","price":1930},{"date":"1397/03/28 11:30","price":1931},{"date":"1397/03/28 11:40","price":1945},{"date":"1397/03/28 12:00","price":1961},{"date":"1397/03/28 12:10","price":1965},{"date":"1397/03/28 12:30","price":1974},{"date":"1397/03/28 12:40","price":1929},{"date":"1397/03/28 12:50","price":1928},{"date":"1397/03/28 13:00","price":1903},{"date":"1397/03/28 13:10","price":1911},{"date":"1397/03/28 13:40","price":1914},{"date":"1397/03/28 14:00","price":1920},{"date":"1397/03/28 14:20","price":1903},{"date":"1397/03/28 14:30","price":1906},{"date":"1397/03/28 14:40","price":1954},{"date":"1397/03/28 14:50","price":1948},{"date":"1397/03/28 15:10","price":1924},{"date":"1397/03/28 15:20","price":1919},{"date":"1397/03/28 15:30","price":1927},{"date":"1397/03/28 15:40","price":1931},{"date":"1397/03/28 15:50","price":1947},{"date":"1397/03/28 16:00","price":1946},{"date":"1397/03/28 16:10","price":1949},{"date":"1397/03/28 16:30","price":1951},{"date":"1397/03/28 16:50","price":1958},{"date":"1397/03/28 17:00","price":1947},{"date":"1397/03/28 17:10","price":1954},{"date":"1397/03/28 17:20","price":1952},{"date":"1397/03/28 17:30","price":1949},{"date":"1397/03/28 17:50","price":1945},{"date":"1397/03/28 18:00","price":1949},{"date":"1397/03/28 18:10","price":1960},{"date":"1397/03/28 18:20","price":1951},{"date":"1397/03/28 18:40","price":1958},{"date":"1397/03/28 18:50","price":1962},{"date":"1397/03/28 19:00","price":1970},{"date":"1397/03/28 19:10","price":1974},{"date":"1397/03/28 19:20","price":1976},{"date":"1397/03/28 19:30","price":1968},{"date":"1397/03/28 19:40","price":1946},{"date":"1397/03/28 19:50","price":1943},{"date":"1397/03/28 20:10","price":1938},{"date":"1397/03/28 20:20","price":1940}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398