کمترین: 
4053
بیشترین: 
4218
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4132
زمان: 
3/28 20:20
قیمت منات آذربایجان امروز 28 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 28 خرداد 1397 , 4132 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 10:20","price":4109},{"date":"1397/03/28 10:30","price":4110},{"date":"1397/03/28 10:40","price":4111},{"date":"1397/03/28 10:50","price":4110},{"date":"1397/03/28 11:00","price":4108},{"date":"1397/03/28 11:20","price":4109},{"date":"1397/03/28 11:30","price":4112},{"date":"1397/03/28 11:40","price":4181},{"date":"1397/03/28 12:00","price":4177},{"date":"1397/03/28 12:10","price":4205},{"date":"1397/03/28 12:30","price":4218},{"date":"1397/03/28 12:40","price":4110},{"date":"1397/03/28 12:50","price":4099},{"date":"1397/03/28 13:00","price":4054},{"date":"1397/03/28 13:10","price":4071},{"date":"1397/03/28 13:40","price":4078},{"date":"1397/03/28 13:50","price":4077},{"date":"1397/03/28 14:00","price":4089},{"date":"1397/03/28 14:10","price":4088},{"date":"1397/03/28 14:20","price":4053},{"date":"1397/03/28 14:30","price":4058},{"date":"1397/03/28 14:40","price":4163},{"date":"1397/03/28 14:50","price":4135},{"date":"1397/03/28 15:10","price":4097},{"date":"1397/03/28 15:20","price":4087},{"date":"1397/03/28 15:30","price":4103},{"date":"1397/03/28 15:40","price":4114},{"date":"1397/03/28 15:50","price":4146},{"date":"1397/03/28 16:00","price":4142},{"date":"1397/03/28 16:10","price":4152},{"date":"1397/03/28 16:30","price":4155},{"date":"1397/03/28 16:40","price":4170},{"date":"1397/03/28 16:50","price":4171},{"date":"1397/03/28 17:00","price":4146},{"date":"1397/03/28 17:10","price":4159},{"date":"1397/03/28 17:20","price":4154},{"date":"1397/03/28 17:30","price":4152},{"date":"1397/03/28 17:50","price":4153},{"date":"1397/03/28 18:00","price":4150},{"date":"1397/03/28 18:10","price":4173},{"date":"1397/03/28 18:20","price":4158},{"date":"1397/03/28 18:30","price":4154},{"date":"1397/03/28 18:40","price":4177},{"date":"1397/03/28 18:50","price":4180},{"date":"1397/03/28 19:00","price":4198},{"date":"1397/03/28 19:10","price":4204},{"date":"1397/03/28 19:20","price":4199},{"date":"1397/03/28 19:30","price":4191},{"date":"1397/03/28 19:40","price":4138},{"date":"1397/03/28 19:50","price":4129},{"date":"1397/03/28 20:10","price":4128},{"date":"1397/03/28 20:20","price":4132}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399