کمترین: 
1735
بیشترین: 
1801
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1766
زمان: 
3/28 20:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 28 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 28 خرداد 1397 , 1766 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 10:20","price":1759},{"date":"1397/03/28 10:30","price":1758},{"date":"1397/03/28 10:40","price":1759},{"date":"1397/03/28 11:00","price":1758},{"date":"1397/03/28 11:20","price":1759},{"date":"1397/03/28 11:30","price":1760},{"date":"1397/03/28 11:40","price":1784},{"date":"1397/03/28 12:00","price":1788},{"date":"1397/03/28 12:10","price":1791},{"date":"1397/03/28 12:30","price":1801},{"date":"1397/03/28 12:40","price":1759},{"date":"1397/03/28 12:50","price":1754},{"date":"1397/03/28 13:00","price":1735},{"date":"1397/03/28 13:10","price":1743},{"date":"1397/03/28 13:40","price":1746},{"date":"1397/03/28 14:00","price":1749},{"date":"1397/03/28 14:10","price":1751},{"date":"1397/03/28 14:20","price":1735},{"date":"1397/03/28 14:30","price":1738},{"date":"1397/03/28 14:40","price":1782},{"date":"1397/03/28 14:50","price":1776},{"date":"1397/03/28 15:10","price":1754},{"date":"1397/03/28 15:20","price":1748},{"date":"1397/03/28 15:30","price":1755},{"date":"1397/03/28 15:40","price":1760},{"date":"1397/03/28 15:50","price":1774},{"date":"1397/03/28 16:00","price":1775},{"date":"1397/03/28 16:10","price":1777},{"date":"1397/03/28 16:30","price":1778},{"date":"1397/03/28 16:40","price":1785},{"date":"1397/03/28 17:00","price":1775},{"date":"1397/03/28 17:10","price":1780},{"date":"1397/03/28 17:20","price":1779},{"date":"1397/03/28 17:30","price":1773},{"date":"1397/03/28 17:40","price":1776},{"date":"1397/03/28 17:50","price":1775},{"date":"1397/03/28 18:10","price":1783},{"date":"1397/03/28 18:20","price":1775},{"date":"1397/03/28 18:40","price":1781},{"date":"1397/03/28 18:50","price":1788},{"date":"1397/03/28 19:00","price":1794},{"date":"1397/03/28 19:10","price":1797},{"date":"1397/03/28 19:20","price":1799},{"date":"1397/03/28 19:30","price":1792},{"date":"1397/03/28 19:40","price":1769},{"date":"1397/03/28 20:10","price":1765},{"date":"1397/03/28 20:20","price":1766}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398