کمترین: 
882
بیشترین: 
917
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
900
زمان: 
3/28 20:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 28 خرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 28 خرداد 1397 , 900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 10:20","price":895},{"date":"1397/03/28 11:00","price":894},{"date":"1397/03/28 11:10","price":895},{"date":"1397/03/28 11:30","price":896},{"date":"1397/03/28 11:40","price":902},{"date":"1397/03/28 12:00","price":910},{"date":"1397/03/28 12:10","price":911},{"date":"1397/03/28 12:30","price":917},{"date":"1397/03/28 12:40","price":895},{"date":"1397/03/28 12:50","price":893},{"date":"1397/03/28 13:00","price":886},{"date":"1397/03/28 13:40","price":888},{"date":"1397/03/28 14:00","price":890},{"date":"1397/03/28 14:10","price":891},{"date":"1397/03/28 14:20","price":882},{"date":"1397/03/28 14:30","price":884},{"date":"1397/03/28 14:40","price":905},{"date":"1397/03/28 14:50","price":903},{"date":"1397/03/28 15:10","price":892},{"date":"1397/03/28 15:20","price":890},{"date":"1397/03/28 15:30","price":894},{"date":"1397/03/28 15:40","price":896},{"date":"1397/03/28 15:50","price":904},{"date":"1397/03/28 16:00","price":903},{"date":"1397/03/28 16:10","price":904},{"date":"1397/03/28 16:30","price":905},{"date":"1397/03/28 16:40","price":908},{"date":"1397/03/28 17:00","price":903},{"date":"1397/03/28 17:10","price":906},{"date":"1397/03/28 17:30","price":904},{"date":"1397/03/28 17:40","price":905},{"date":"1397/03/28 17:50","price":904},{"date":"1397/03/28 18:10","price":909},{"date":"1397/03/28 18:20","price":905},{"date":"1397/03/28 18:40","price":908},{"date":"1397/03/28 18:50","price":912},{"date":"1397/03/28 19:00","price":914},{"date":"1397/03/28 19:10","price":915},{"date":"1397/03/28 19:20","price":916},{"date":"1397/03/28 19:30","price":913},{"date":"1397/03/28 19:40","price":901},{"date":"1397/03/28 20:10","price":899},{"date":"1397/03/28 20:20","price":900}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398