کمترین: 
5130
بیشترین: 
5336
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5230
زمان: 
3/28 20:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 28 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 28 خرداد 1397 , 5230 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 10:20","price":5204},{"date":"1397/03/28 10:30","price":5199},{"date":"1397/03/28 10:40","price":5203},{"date":"1397/03/28 10:50","price":5202},{"date":"1397/03/28 11:00","price":5197},{"date":"1397/03/28 11:10","price":5200},{"date":"1397/03/28 11:20","price":5201},{"date":"1397/03/28 11:30","price":5206},{"date":"1397/03/28 11:40","price":5275},{"date":"1397/03/28 12:00","price":5282},{"date":"1397/03/28 12:10","price":5293},{"date":"1397/03/28 12:30","price":5336},{"date":"1397/03/28 12:40","price":5203},{"date":"1397/03/28 12:50","price":5190},{"date":"1397/03/28 13:00","price":5130},{"date":"1397/03/28 13:10","price":5153},{"date":"1397/03/28 13:40","price":5162},{"date":"1397/03/28 14:00","price":5179},{"date":"1397/03/28 14:10","price":5180},{"date":"1397/03/28 14:20","price":5133},{"date":"1397/03/28 14:30","price":5140},{"date":"1397/03/28 14:40","price":5273},{"date":"1397/03/28 14:50","price":5252},{"date":"1397/03/28 15:10","price":5190},{"date":"1397/03/28 15:20","price":5176},{"date":"1397/03/28 15:30","price":5197},{"date":"1397/03/28 15:40","price":5209},{"date":"1397/03/28 15:50","price":5251},{"date":"1397/03/28 16:00","price":5254},{"date":"1397/03/28 16:10","price":5256},{"date":"1397/03/28 16:30","price":5262},{"date":"1397/03/28 16:40","price":5282},{"date":"1397/03/28 16:50","price":5287},{"date":"1397/03/28 17:00","price":5254},{"date":"1397/03/28 17:10","price":5266},{"date":"1397/03/28 17:20","price":5270},{"date":"1397/03/28 17:30","price":5258},{"date":"1397/03/28 17:40","price":5261},{"date":"1397/03/28 17:50","price":5257},{"date":"1397/03/28 18:00","price":5255},{"date":"1397/03/28 18:10","price":5285},{"date":"1397/03/28 18:20","price":5262},{"date":"1397/03/28 18:30","price":5258},{"date":"1397/03/28 18:40","price":5279},{"date":"1397/03/28 18:50","price":5296},{"date":"1397/03/28 19:00","price":5313},{"date":"1397/03/28 19:10","price":5319},{"date":"1397/03/28 19:20","price":5325},{"date":"1397/03/28 19:30","price":5303},{"date":"1397/03/28 19:40","price":5236},{"date":"1397/03/28 20:10","price":5226},{"date":"1397/03/28 20:20","price":5230}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398