کمترین: 
848
بیشترین: 
882
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
868
زمان: 
3/28 20:20
قیمت کرون نروژ امروز 28 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 28 خرداد 1397 , 868 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 10:20","price":862},{"date":"1397/03/28 10:50","price":861},{"date":"1397/03/28 11:10","price":862},{"date":"1397/03/28 11:20","price":861},{"date":"1397/03/28 11:30","price":862},{"date":"1397/03/28 11:40","price":873},{"date":"1397/03/28 12:00","price":874},{"date":"1397/03/28 12:10","price":876},{"date":"1397/03/28 12:30","price":881},{"date":"1397/03/28 12:40","price":859},{"date":"1397/03/28 12:50","price":858},{"date":"1397/03/28 13:00","price":848},{"date":"1397/03/28 13:10","price":852},{"date":"1397/03/28 13:40","price":855},{"date":"1397/03/28 14:00","price":858},{"date":"1397/03/28 14:20","price":850},{"date":"1397/03/28 14:30","price":851},{"date":"1397/03/28 14:40","price":874},{"date":"1397/03/28 14:50","price":870},{"date":"1397/03/28 15:10","price":861},{"date":"1397/03/28 15:20","price":859},{"date":"1397/03/28 15:30","price":864},{"date":"1397/03/28 15:40","price":865},{"date":"1397/03/28 15:50","price":872},{"date":"1397/03/28 16:00","price":873},{"date":"1397/03/28 16:10","price":874},{"date":"1397/03/28 16:40","price":877},{"date":"1397/03/28 16:50","price":878},{"date":"1397/03/28 17:00","price":873},{"date":"1397/03/28 17:10","price":876},{"date":"1397/03/28 17:20","price":875},{"date":"1397/03/28 17:30","price":874},{"date":"1397/03/28 17:40","price":873},{"date":"1397/03/28 17:50","price":872},{"date":"1397/03/28 18:00","price":871},{"date":"1397/03/28 18:10","price":876},{"date":"1397/03/28 18:20","price":872},{"date":"1397/03/28 18:40","price":875},{"date":"1397/03/28 18:50","price":879},{"date":"1397/03/28 19:00","price":881},{"date":"1397/03/28 19:10","price":882},{"date":"1397/03/28 19:30","price":879},{"date":"1397/03/28 19:40","price":869},{"date":"1397/03/28 20:10","price":867},{"date":"1397/03/28 20:20","price":868}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398