کمترین: 
1079
بیشترین: 
1121
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1100
زمان: 
3/28 20:10
قیمت کرون دانمارک امروز 28 خرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 28 خرداد 1397 , 1100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 10:20","price":1094},{"date":"1397/03/28 11:00","price":1093},{"date":"1397/03/28 11:20","price":1094},{"date":"1397/03/28 11:30","price":1093},{"date":"1397/03/28 11:40","price":1108},{"date":"1397/03/28 12:00","price":1110},{"date":"1397/03/28 12:10","price":1112},{"date":"1397/03/28 12:30","price":1118},{"date":"1397/03/28 12:40","price":1092},{"date":"1397/03/28 12:50","price":1090},{"date":"1397/03/28 13:00","price":1081},{"date":"1397/03/28 13:10","price":1082},{"date":"1397/03/28 13:40","price":1084},{"date":"1397/03/28 14:00","price":1092},{"date":"1397/03/28 14:10","price":1089},{"date":"1397/03/28 14:20","price":1079},{"date":"1397/03/28 14:30","price":1081},{"date":"1397/03/28 14:40","price":1106},{"date":"1397/03/28 14:50","price":1104},{"date":"1397/03/28 15:10","price":1091},{"date":"1397/03/28 15:20","price":1089},{"date":"1397/03/28 15:30","price":1094},{"date":"1397/03/28 15:40","price":1097},{"date":"1397/03/28 15:50","price":1107},{"date":"1397/03/28 16:00","price":1106},{"date":"1397/03/28 16:10","price":1107},{"date":"1397/03/28 16:40","price":1111},{"date":"1397/03/28 16:50","price":1112},{"date":"1397/03/28 17:00","price":1106},{"date":"1397/03/28 17:10","price":1109},{"date":"1397/03/28 17:20","price":1108},{"date":"1397/03/28 17:30","price":1106},{"date":"1397/03/28 17:40","price":1107},{"date":"1397/03/28 17:50","price":1106},{"date":"1397/03/28 18:10","price":1111},{"date":"1397/03/28 18:20","price":1106},{"date":"1397/03/28 18:40","price":1110},{"date":"1397/03/28 18:50","price":1112},{"date":"1397/03/28 19:00","price":1118},{"date":"1397/03/28 19:10","price":1119},{"date":"1397/03/28 19:20","price":1121},{"date":"1397/03/28 19:30","price":1116},{"date":"1397/03/28 19:40","price":1102},{"date":"1397/03/28 20:10","price":1100}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398