کمترین: 
1849
بیشترین: 
1924
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1886
زمان: 
3/28 20:20
قیمت ریال عربستان امروز 28 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 28 خرداد 1397 , 1886 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 10:20","price":1873},{"date":"1397/03/28 10:40","price":1874},{"date":"1397/03/28 11:00","price":1875},{"date":"1397/03/28 11:20","price":1876},{"date":"1397/03/28 11:30","price":1877},{"date":"1397/03/28 11:40","price":1909},{"date":"1397/03/28 12:00","price":1906},{"date":"1397/03/28 12:10","price":1919},{"date":"1397/03/28 12:30","price":1924},{"date":"1397/03/28 12:40","price":1876},{"date":"1397/03/28 12:50","price":1870},{"date":"1397/03/28 13:00","price":1850},{"date":"1397/03/28 13:10","price":1858},{"date":"1397/03/28 13:40","price":1862},{"date":"1397/03/28 13:50","price":1861},{"date":"1397/03/28 14:00","price":1866},{"date":"1397/03/28 14:10","price":1865},{"date":"1397/03/28 14:20","price":1849},{"date":"1397/03/28 14:30","price":1851},{"date":"1397/03/28 14:40","price":1899},{"date":"1397/03/28 14:50","price":1886},{"date":"1397/03/28 15:10","price":1869},{"date":"1397/03/28 15:20","price":1864},{"date":"1397/03/28 15:30","price":1871},{"date":"1397/03/28 15:40","price":1877},{"date":"1397/03/28 15:50","price":1892},{"date":"1397/03/28 16:00","price":1891},{"date":"1397/03/28 16:10","price":1894},{"date":"1397/03/28 16:30","price":1895},{"date":"1397/03/28 16:40","price":1903},{"date":"1397/03/28 16:50","price":1902},{"date":"1397/03/28 17:00","price":1891},{"date":"1397/03/28 17:10","price":1897},{"date":"1397/03/28 17:20","price":1895},{"date":"1397/03/28 17:30","price":1894},{"date":"1397/03/28 17:40","price":1895},{"date":"1397/03/28 18:00","price":1893},{"date":"1397/03/28 18:10","price":1904},{"date":"1397/03/28 18:20","price":1897},{"date":"1397/03/28 18:30","price":1894},{"date":"1397/03/28 18:40","price":1906},{"date":"1397/03/28 18:50","price":1907},{"date":"1397/03/28 19:00","price":1915},{"date":"1397/03/28 19:10","price":1918},{"date":"1397/03/28 19:20","price":1919},{"date":"1397/03/28 19:30","price":1910},{"date":"1397/03/28 19:40","price":1887},{"date":"1397/03/28 19:50","price":1883},{"date":"1397/03/28 20:20","price":1886}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398