کمترین: 
781
بیشترین: 
816
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
801
زمان: 
3/28 20:20
قیمت کرون سوئد امروز 28 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 28 خرداد 1397 , 801 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 10:20","price":798},{"date":"1397/03/28 10:50","price":799},{"date":"1397/03/28 11:00","price":798},{"date":"1397/03/28 11:20","price":797},{"date":"1397/03/28 11:30","price":798},{"date":"1397/03/28 11:40","price":810},{"date":"1397/03/28 12:00","price":807},{"date":"1397/03/28 12:10","price":813},{"date":"1397/03/28 12:30","price":816},{"date":"1397/03/28 12:40","price":793},{"date":"1397/03/28 12:50","price":791},{"date":"1397/03/28 13:00","price":781},{"date":"1397/03/28 13:10","price":786},{"date":"1397/03/28 13:40","price":787},{"date":"1397/03/28 14:00","price":791},{"date":"1397/03/28 14:10","price":789},{"date":"1397/03/28 14:20","price":783},{"date":"1397/03/28 14:40","price":804},{"date":"1397/03/28 14:50","price":799},{"date":"1397/03/28 15:10","price":794},{"date":"1397/03/28 15:20","price":791},{"date":"1397/03/28 15:30","price":795},{"date":"1397/03/28 15:40","price":797},{"date":"1397/03/28 15:50","price":804},{"date":"1397/03/28 16:10","price":805},{"date":"1397/03/28 16:40","price":809},{"date":"1397/03/28 16:50","price":810},{"date":"1397/03/28 17:00","price":806},{"date":"1397/03/28 17:10","price":807},{"date":"1397/03/28 17:30","price":806},{"date":"1397/03/28 17:40","price":805},{"date":"1397/03/28 18:10","price":809},{"date":"1397/03/28 18:20","price":806},{"date":"1397/03/28 18:30","price":805},{"date":"1397/03/28 18:40","price":809},{"date":"1397/03/28 19:00","price":812},{"date":"1397/03/28 19:10","price":814},{"date":"1397/03/28 19:30","price":811},{"date":"1397/03/28 19:40","price":802},{"date":"1397/03/28 19:50","price":800},{"date":"1397/03/28 20:20","price":801}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398