کمترین: 
4808
بیشترین: 
5004
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4903
زمان: 
3/28 20:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 28 خرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 28 خرداد 1397 , 4903 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 10:20","price":4883},{"date":"1397/03/28 10:40","price":4887},{"date":"1397/03/28 10:50","price":4884},{"date":"1397/03/28 11:00","price":4883},{"date":"1397/03/28 11:10","price":4882},{"date":"1397/03/28 11:20","price":4881},{"date":"1397/03/28 11:30","price":4883},{"date":"1397/03/28 11:40","price":4949},{"date":"1397/03/28 12:00","price":4955},{"date":"1397/03/28 12:10","price":4966},{"date":"1397/03/28 12:30","price":5004},{"date":"1397/03/28 12:40","price":4874},{"date":"1397/03/28 12:50","price":4863},{"date":"1397/03/28 13:00","price":4808},{"date":"1397/03/28 13:10","price":4832},{"date":"1397/03/28 13:40","price":4842},{"date":"1397/03/28 13:50","price":4839},{"date":"1397/03/28 14:00","price":4857},{"date":"1397/03/28 14:10","price":4855},{"date":"1397/03/28 14:20","price":4814},{"date":"1397/03/28 14:30","price":4821},{"date":"1397/03/28 14:40","price":4946},{"date":"1397/03/28 14:50","price":4950},{"date":"1397/03/28 15:00","price":4930},{"date":"1397/03/28 15:10","price":4871},{"date":"1397/03/28 15:20","price":4859},{"date":"1397/03/28 15:30","price":4881},{"date":"1397/03/28 15:40","price":4892},{"date":"1397/03/28 15:50","price":4930},{"date":"1397/03/28 16:10","price":4937},{"date":"1397/03/28 16:30","price":4938},{"date":"1397/03/28 16:40","price":4956},{"date":"1397/03/28 16:50","price":4960},{"date":"1397/03/28 17:00","price":4928},{"date":"1397/03/28 17:10","price":4942},{"date":"1397/03/28 17:20","price":4944},{"date":"1397/03/28 17:30","price":4938},{"date":"1397/03/28 17:50","price":4935},{"date":"1397/03/28 18:00","price":4932},{"date":"1397/03/28 18:10","price":4957},{"date":"1397/03/28 18:20","price":4937},{"date":"1397/03/28 18:30","price":4935},{"date":"1397/03/28 18:40","price":4956},{"date":"1397/03/28 18:50","price":4972},{"date":"1397/03/28 19:00","price":4988},{"date":"1397/03/28 19:10","price":4994},{"date":"1397/03/28 19:20","price":5001},{"date":"1397/03/28 19:30","price":4982},{"date":"1397/03/28 19:40","price":4917},{"date":"1397/03/28 19:50","price":4913},{"date":"1397/03/28 20:10","price":4904},{"date":"1397/03/28 20:20","price":4903}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398