کمترین: 
5162
بیشترین: 
5356
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5245
زمان: 
3/28 20:20
قیمت دلار استرالیا امروز 28 خرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 28 خرداد 1397 , 5245 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 10:20","price":5236},{"date":"1397/03/28 10:30","price":5235},{"date":"1397/03/28 10:40","price":5238},{"date":"1397/03/28 10:50","price":5237},{"date":"1397/03/28 11:00","price":5234},{"date":"1397/03/28 11:20","price":5235},{"date":"1397/03/28 11:30","price":5237},{"date":"1397/03/28 11:40","price":5323},{"date":"1397/03/28 12:00","price":5315},{"date":"1397/03/28 12:10","price":5324},{"date":"1397/03/28 12:30","price":5356},{"date":"1397/03/28 12:40","price":5227},{"date":"1397/03/28 12:50","price":5216},{"date":"1397/03/28 13:00","price":5176},{"date":"1397/03/28 13:10","price":5181},{"date":"1397/03/28 13:40","price":5192},{"date":"1397/03/28 13:50","price":5193},{"date":"1397/03/28 14:00","price":5209},{"date":"1397/03/28 14:20","price":5162},{"date":"1397/03/28 14:30","price":5171},{"date":"1397/03/28 14:40","price":5293},{"date":"1397/03/28 14:50","price":5305},{"date":"1397/03/28 15:00","price":5282},{"date":"1397/03/28 15:10","price":5221},{"date":"1397/03/28 15:20","price":5205},{"date":"1397/03/28 15:30","price":5227},{"date":"1397/03/28 15:40","price":5241},{"date":"1397/03/28 15:50","price":5288},{"date":"1397/03/28 16:00","price":5282},{"date":"1397/03/28 16:10","price":5286},{"date":"1397/03/28 16:30","price":5290},{"date":"1397/03/28 16:40","price":5308},{"date":"1397/03/28 16:50","price":5311},{"date":"1397/03/28 17:00","price":5277},{"date":"1397/03/28 17:10","price":5292},{"date":"1397/03/28 17:20","price":5294},{"date":"1397/03/28 17:30","price":5287},{"date":"1397/03/28 17:40","price":5288},{"date":"1397/03/28 17:50","price":5284},{"date":"1397/03/28 18:00","price":5281},{"date":"1397/03/28 18:10","price":5307},{"date":"1397/03/28 18:20","price":5287},{"date":"1397/03/28 18:40","price":5306},{"date":"1397/03/28 18:50","price":5315},{"date":"1397/03/28 19:00","price":5338},{"date":"1397/03/28 19:10","price":5343},{"date":"1397/03/28 19:20","price":5349},{"date":"1397/03/28 19:30","price":5328},{"date":"1397/03/28 19:40","price":5254},{"date":"1397/03/28 19:50","price":5255},{"date":"1397/03/28 20:10","price":5246},{"date":"1397/03/28 20:20","price":5245}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398