کمترین: 
627
بیشترین: 
651
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
640
زمان: 
3/28 20:20
قیمت ین ژاپن امروز 28 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 28 خرداد 1397 , 640 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 10:20","price":636},{"date":"1397/03/28 10:40","price":637},{"date":"1397/03/28 10:50","price":636},{"date":"1397/03/28 11:40","price":641},{"date":"1397/03/28 12:00","price":646},{"date":"1397/03/28 12:10","price":647},{"date":"1397/03/28 12:30","price":651},{"date":"1397/03/28 12:40","price":636},{"date":"1397/03/28 12:50","price":634},{"date":"1397/03/28 13:00","price":629},{"date":"1397/03/28 13:40","price":630},{"date":"1397/03/28 14:00","price":632},{"date":"1397/03/28 14:20","price":627},{"date":"1397/03/28 14:30","price":628},{"date":"1397/03/28 14:40","price":643},{"date":"1397/03/28 14:50","price":644},{"date":"1397/03/28 15:00","price":642},{"date":"1397/03/28 15:10","price":634},{"date":"1397/03/28 15:20","price":632},{"date":"1397/03/28 15:30","price":635},{"date":"1397/03/28 15:40","price":636},{"date":"1397/03/28 15:50","price":641},{"date":"1397/03/28 16:00","price":642},{"date":"1397/03/28 16:10","price":643},{"date":"1397/03/28 16:40","price":646},{"date":"1397/03/28 17:00","price":642},{"date":"1397/03/28 17:10","price":644},{"date":"1397/03/28 17:30","price":643},{"date":"1397/03/28 18:10","price":646},{"date":"1397/03/28 18:20","price":643},{"date":"1397/03/28 18:30","price":644},{"date":"1397/03/28 18:40","price":646},{"date":"1397/03/28 18:50","price":648},{"date":"1397/03/28 19:00","price":650},{"date":"1397/03/28 19:10","price":651},{"date":"1397/03/28 19:30","price":649},{"date":"1397/03/28 19:40","price":641},{"date":"1397/03/28 19:50","price":640},{"date":"1397/03/28 20:10","price":639},{"date":"1397/03/28 20:20","price":640}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398