کمترین: 
1469
بیشترین: 
1526
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1493
زمان: 
3/28 20:20
قیمت لیر ترکیه امروز 28 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 28 خرداد 1397 , 1493 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 10:20","price":1482},{"date":"1397/03/28 10:30","price":1486},{"date":"1397/03/28 10:40","price":1491},{"date":"1397/03/28 10:50","price":1492},{"date":"1397/03/28 11:00","price":1499},{"date":"1397/03/28 11:10","price":1498},{"date":"1397/03/28 11:40","price":1522},{"date":"1397/03/28 12:00","price":1517},{"date":"1397/03/28 12:10","price":1523},{"date":"1397/03/28 12:30","price":1526},{"date":"1397/03/28 12:40","price":1489},{"date":"1397/03/28 12:50","price":1485},{"date":"1397/03/28 13:00","price":1474},{"date":"1397/03/28 13:10","price":1475},{"date":"1397/03/28 13:40","price":1477},{"date":"1397/03/28 13:50","price":1475},{"date":"1397/03/28 14:00","price":1484},{"date":"1397/03/28 14:10","price":1481},{"date":"1397/03/28 14:20","price":1469},{"date":"1397/03/28 14:30","price":1471},{"date":"1397/03/28 14:40","price":1506},{"date":"1397/03/28 14:50","price":1509},{"date":"1397/03/28 15:00","price":1497},{"date":"1397/03/28 15:10","price":1484},{"date":"1397/03/28 15:20","price":1481},{"date":"1397/03/28 15:30","price":1487},{"date":"1397/03/28 15:40","price":1493},{"date":"1397/03/28 15:50","price":1503},{"date":"1397/03/28 16:00","price":1502},{"date":"1397/03/28 16:10","price":1504},{"date":"1397/03/28 16:30","price":1506},{"date":"1397/03/28 16:40","price":1510},{"date":"1397/03/28 17:00","price":1502},{"date":"1397/03/28 17:10","price":1505},{"date":"1397/03/28 17:20","price":1506},{"date":"1397/03/28 18:00","price":1504},{"date":"1397/03/28 18:10","price":1511},{"date":"1397/03/28 18:20","price":1507},{"date":"1397/03/28 18:30","price":1505},{"date":"1397/03/28 18:40","price":1512},{"date":"1397/03/28 18:50","price":1515},{"date":"1397/03/28 19:00","price":1521},{"date":"1397/03/28 19:10","price":1520},{"date":"1397/03/28 19:20","price":1518},{"date":"1397/03/28 19:30","price":1513},{"date":"1397/03/28 19:40","price":1493},{"date":"1397/03/28 19:50","price":1491},{"date":"1397/03/28 20:10","price":1492},{"date":"1397/03/28 20:20","price":1493}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398