کمترین: 
1877
بیشترین: 
1960
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1924
زمان: 
3/28 20:20
قیمت درهم امارات امروز 28 خرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 28 خرداد 1397 , 1924 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 10:20","price":1914},{"date":"1397/03/28 10:30","price":1913},{"date":"1397/03/28 10:40","price":1914},{"date":"1397/03/28 11:10","price":1912},{"date":"1397/03/28 11:20","price":1913},{"date":"1397/03/28 11:30","price":1915},{"date":"1397/03/28 11:40","price":1929},{"date":"1397/03/28 12:00","price":1945},{"date":"1397/03/28 12:10","price":1948},{"date":"1397/03/28 12:30","price":1960},{"date":"1397/03/28 12:40","price":1903},{"date":"1397/03/28 12:50","price":1899},{"date":"1397/03/28 13:00","price":1884},{"date":"1397/03/28 13:10","price":1885},{"date":"1397/03/28 13:40","price":1888},{"date":"1397/03/28 14:00","price":1898},{"date":"1397/03/28 14:10","price":1894},{"date":"1397/03/28 14:20","price":1877},{"date":"1397/03/28 14:30","price":1880},{"date":"1397/03/28 14:40","price":1925},{"date":"1397/03/28 14:50","price":1939},{"date":"1397/03/28 15:00","price":1931},{"date":"1397/03/28 15:10","price":1908},{"date":"1397/03/28 15:20","price":1903},{"date":"1397/03/28 15:30","price":1911},{"date":"1397/03/28 15:40","price":1915},{"date":"1397/03/28 15:50","price":1933},{"date":"1397/03/28 16:00","price":1930},{"date":"1397/03/28 16:10","price":1933},{"date":"1397/03/28 16:30","price":1934},{"date":"1397/03/28 16:40","price":1942},{"date":"1397/03/28 17:00","price":1931},{"date":"1397/03/28 17:10","price":1936},{"date":"1397/03/28 17:30","price":1933},{"date":"1397/03/28 17:40","price":1934},{"date":"1397/03/28 17:50","price":1933},{"date":"1397/03/28 18:10","price":1943},{"date":"1397/03/28 18:20","price":1935},{"date":"1397/03/28 18:30","price":1936},{"date":"1397/03/28 18:40","price":1942},{"date":"1397/03/28 18:50","price":1946},{"date":"1397/03/28 19:00","price":1954},{"date":"1397/03/28 19:10","price":1957},{"date":"1397/03/28 19:20","price":1959},{"date":"1397/03/28 19:30","price":1952},{"date":"1397/03/28 19:40","price":1926},{"date":"1397/03/28 20:10","price":1922},{"date":"1397/03/28 20:20","price":1924}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398