کمترین: 
634.13
بیشترین: 
653.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
652.38
زمان: 
3/28 23:32
قیمت گازوئیل امروز 28 خرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 28 خرداد 1397 , 652.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 05:00","price":637.38},{"date":"1397/03/28 05:32","price":636.88},{"date":"1397/03/28 06:00","price":636.63},{"date":"1397/03/28 06:32","price":635.38},{"date":"1397/03/28 07:00","price":634.63},{"date":"1397/03/28 07:32","price":634.13},{"date":"1397/03/28 08:00","price":634.38},{"date":"1397/03/28 08:32","price":635.13},{"date":"1397/03/28 09:00","price":634.63},{"date":"1397/03/28 09:32","price":634.13},{"date":"1397/03/28 10:00","price":634.88},{"date":"1397/03/28 10:32","price":636.38},{"date":"1397/03/28 11:00","price":638.13},{"date":"1397/03/28 11:32","price":637.63},{"date":"1397/03/28 12:32","price":637.38},{"date":"1397/03/28 13:00","price":638.13},{"date":"1397/03/28 13:32","price":643.13},{"date":"1397/03/28 14:08","price":644.38},{"date":"1397/03/28 14:32","price":643.88},{"date":"1397/03/28 15:00","price":644.88},{"date":"1397/03/28 15:32","price":643.88},{"date":"1397/03/28 16:08","price":644.38},{"date":"1397/03/28 16:32","price":644.88},{"date":"1397/03/28 17:00","price":646.63},{"date":"1397/03/28 17:32","price":645.63},{"date":"1397/03/28 18:00","price":644.13},{"date":"1397/03/28 18:32","price":646.63},{"date":"1397/03/28 19:00","price":647.13},{"date":"1397/03/28 19:32","price":648.63},{"date":"1397/03/28 20:00","price":648.13},{"date":"1397/03/28 20:32","price":646.38},{"date":"1397/03/28 21:00","price":647.88},{"date":"1397/03/28 21:32","price":649.63},{"date":"1397/03/28 22:00","price":651.13},{"date":"1397/03/28 22:32","price":651.88},{"date":"1397/03/28 23:00","price":653.13},{"date":"1397/03/28 23:32","price":652.38}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399