کمترین: 
72.63
بیشترین: 
75.37
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
75.23
زمان: 
3/28 23:32
قیمت نفت برنت امروز 28 خرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 28 خرداد 1397 , 75.23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 05:00","price":73.09},{"date":"1397/03/28 05:32","price":73.04},{"date":"1397/03/28 06:00","price":73.05},{"date":"1397/03/28 06:32","price":72.84},{"date":"1397/03/28 07:00","price":72.7},{"date":"1397/03/28 07:32","price":72.64},{"date":"1397/03/28 08:00","price":72.66},{"date":"1397/03/28 08:32","price":72.77},{"date":"1397/03/28 09:00","price":72.72},{"date":"1397/03/28 09:32","price":72.63},{"date":"1397/03/28 10:00","price":72.77},{"date":"1397/03/28 10:32","price":72.86},{"date":"1397/03/28 11:00","price":73.03},{"date":"1397/03/28 11:32","price":73},{"date":"1397/03/28 12:00","price":73.1},{"date":"1397/03/28 12:32","price":73.06},{"date":"1397/03/28 13:00","price":73.25},{"date":"1397/03/28 13:32","price":74.06},{"date":"1397/03/28 14:08","price":74.16},{"date":"1397/03/28 14:32","price":74.01},{"date":"1397/03/28 15:00","price":74.16},{"date":"1397/03/28 15:32","price":74},{"date":"1397/03/28 16:08","price":74.11},{"date":"1397/03/28 16:32","price":74.16},{"date":"1397/03/28 17:00","price":74.38},{"date":"1397/03/28 17:32","price":74.29},{"date":"1397/03/28 18:00","price":74.06},{"date":"1397/03/28 18:32","price":74.48},{"date":"1397/03/28 19:00","price":74.42},{"date":"1397/03/28 19:32","price":74.66},{"date":"1397/03/28 20:00","price":74.53},{"date":"1397/03/28 20:32","price":74.34},{"date":"1397/03/28 21:00","price":74.44},{"date":"1397/03/28 21:32","price":74.69},{"date":"1397/03/28 22:00","price":75.09},{"date":"1397/03/28 22:32","price":75.15},{"date":"1397/03/28 23:00","price":75.37},{"date":"1397/03/28 23:32","price":75.23}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398