کمترین: 
2.952
بیشترین: 
3.046
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.957
زمان: 
3/28 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 28 خرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 28 خرداد 1397 , 2.957 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 03:00","price":3.046},{"date":"1397/03/28 03:32","price":3.043},{"date":"1397/03/28 04:00","price":3.045},{"date":"1397/03/28 04:32","price":3.04},{"date":"1397/03/28 05:00","price":3.037},{"date":"1397/03/28 06:00","price":3.035},{"date":"1397/03/28 06:32","price":3.038},{"date":"1397/03/28 08:32","price":3.037},{"date":"1397/03/28 09:32","price":3.034},{"date":"1397/03/28 10:00","price":3.033},{"date":"1397/03/28 10:32","price":3.034},{"date":"1397/03/28 11:00","price":3.035},{"date":"1397/03/28 11:32","price":3.036},{"date":"1397/03/28 12:00","price":3.035},{"date":"1397/03/28 13:00","price":3.034},{"date":"1397/03/28 13:32","price":3.032},{"date":"1397/03/28 14:08","price":3.031},{"date":"1397/03/28 14:32","price":3.029},{"date":"1397/03/28 15:00","price":3.024},{"date":"1397/03/28 15:32","price":3.025},{"date":"1397/03/28 16:08","price":3.022},{"date":"1397/03/28 17:32","price":3.003},{"date":"1397/03/28 18:00","price":2.981},{"date":"1397/03/28 18:32","price":2.992},{"date":"1397/03/28 19:00","price":2.989},{"date":"1397/03/28 19:32","price":2.99},{"date":"1397/03/28 20:00","price":2.985},{"date":"1397/03/28 20:32","price":2.961},{"date":"1397/03/28 21:00","price":2.962},{"date":"1397/03/28 21:32","price":2.954},{"date":"1397/03/28 22:00","price":2.956},{"date":"1397/03/28 22:32","price":2.954},{"date":"1397/03/28 23:00","price":2.952},{"date":"1397/03/28 23:32","price":2.957}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398