کمترین: 
2.007
بیشترین: 
2.0585
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0503
زمان: 
3/28 23:32
قیمت بنزین امروز 28 خرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 28 خرداد 1397 , 2.0503 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 03:00","price":2.0135},{"date":"1397/03/28 03:32","price":2.0145},{"date":"1397/03/28 04:00","price":2.0155},{"date":"1397/03/28 05:00","price":2.0145},{"date":"1397/03/28 06:32","price":2.0115},{"date":"1397/03/28 07:00","price":2.0107},{"date":"1397/03/28 07:32","price":2.0075},{"date":"1397/03/28 08:00","price":2.0091},{"date":"1397/03/28 08:32","price":2.0115},{"date":"1397/03/28 09:00","price":2.0105},{"date":"1397/03/28 09:32","price":2.007},{"date":"1397/03/28 10:00","price":2.0095},{"date":"1397/03/28 10:32","price":2.0125},{"date":"1397/03/28 11:00","price":2.0155},{"date":"1397/03/28 11:32","price":2.0145},{"date":"1397/03/28 12:00","price":2.0135},{"date":"1397/03/28 12:32","price":2.0145},{"date":"1397/03/28 13:00","price":2.0155},{"date":"1397/03/28 13:32","price":2.0325},{"date":"1397/03/28 14:08","price":2.0343},{"date":"1397/03/28 14:32","price":2.0315},{"date":"1397/03/28 15:00","price":2.0345},{"date":"1397/03/28 15:32","price":2.0325},{"date":"1397/03/28 16:08","price":2.032},{"date":"1397/03/28 16:32","price":2.0338},{"date":"1397/03/28 17:00","price":2.0381},{"date":"1397/03/28 17:32","price":2.0375},{"date":"1397/03/28 18:00","price":2.0335},{"date":"1397/03/28 18:32","price":2.0404},{"date":"1397/03/28 19:00","price":2.04},{"date":"1397/03/28 19:32","price":2.0435},{"date":"1397/03/28 20:00","price":2.0415},{"date":"1397/03/28 20:32","price":2.0348},{"date":"1397/03/28 21:00","price":2.0396},{"date":"1397/03/28 21:32","price":2.0457},{"date":"1397/03/28 22:00","price":2.0529},{"date":"1397/03/28 22:32","price":2.0556},{"date":"1397/03/28 23:00","price":2.0585},{"date":"1397/03/28 23:32","price":2.0503}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398