کمترین: 
2.0685
بیشترین: 
2.134
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1301
زمان: 
3/28 23:32
قیمت نفت کوره امروز 28 خرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 28 خرداد 1397 , 2.1301 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 03:00","price":2.0764},{"date":"1397/03/28 03:32","price":2.0777},{"date":"1397/03/28 04:00","price":2.0787},{"date":"1397/03/28 05:00","price":2.0793},{"date":"1397/03/28 05:32","price":2.0781},{"date":"1397/03/28 06:32","price":2.0713},{"date":"1397/03/28 07:32","price":2.0688},{"date":"1397/03/28 08:00","price":2.0696},{"date":"1397/03/28 08:32","price":2.0713},{"date":"1397/03/28 09:00","price":2.0709},{"date":"1397/03/28 09:32","price":2.0685},{"date":"1397/03/28 10:00","price":2.0717},{"date":"1397/03/28 10:32","price":2.075},{"date":"1397/03/28 11:00","price":2.0801},{"date":"1397/03/28 11:32","price":2.0797},{"date":"1397/03/28 12:00","price":2.0822},{"date":"1397/03/28 12:32","price":2.0779},{"date":"1397/03/28 13:00","price":2.0821},{"date":"1397/03/28 13:32","price":2.0998},{"date":"1397/03/28 14:08","price":2.1031},{"date":"1397/03/28 14:32","price":2.1013},{"date":"1397/03/28 15:00","price":2.1048},{"date":"1397/03/28 15:32","price":2.1017},{"date":"1397/03/28 16:08","price":2.1038},{"date":"1397/03/28 16:32","price":2.1045},{"date":"1397/03/28 17:00","price":2.1091},{"date":"1397/03/28 17:32","price":2.1054},{"date":"1397/03/28 18:00","price":2.0987},{"date":"1397/03/28 18:32","price":2.1083},{"date":"1397/03/28 19:00","price":2.113},{"date":"1397/03/28 19:32","price":2.116},{"date":"1397/03/28 20:00","price":2.1181},{"date":"1397/03/28 20:32","price":2.1103},{"date":"1397/03/28 21:00","price":2.1157},{"date":"1397/03/28 21:32","price":2.1227},{"date":"1397/03/28 22:00","price":2.1274},{"date":"1397/03/28 22:32","price":2.1294},{"date":"1397/03/28 23:00","price":2.134},{"date":"1397/03/28 23:32","price":2.1301}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398