کمترین: 
63.59
بیشترین: 
65.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.61
زمان: 
3/28 23:32
قیمت نفت سبک امروز 28 خرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 28 خرداد 1397 , 65.61 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 03:00","price":64},{"date":"1397/03/28 03:32","price":64.06},{"date":"1397/03/28 04:00","price":64.17},{"date":"1397/03/28 04:32","price":64.19},{"date":"1397/03/28 05:00","price":64.09},{"date":"1397/03/28 05:32","price":64.11},{"date":"1397/03/28 06:00","price":64.09},{"date":"1397/03/28 06:32","price":63.88},{"date":"1397/03/28 07:00","price":63.62},{"date":"1397/03/28 07:32","price":63.61},{"date":"1397/03/28 08:00","price":63.59},{"date":"1397/03/28 08:32","price":63.64},{"date":"1397/03/28 09:00","price":63.66},{"date":"1397/03/28 09:32","price":63.59},{"date":"1397/03/28 10:00","price":63.65},{"date":"1397/03/28 10:32","price":63.7},{"date":"1397/03/28 11:00","price":63.86},{"date":"1397/03/28 11:32","price":63.8},{"date":"1397/03/28 12:00","price":63.88},{"date":"1397/03/28 12:32","price":63.84},{"date":"1397/03/28 13:00","price":63.98},{"date":"1397/03/28 13:32","price":64.53},{"date":"1397/03/28 14:08","price":64.62},{"date":"1397/03/28 14:32","price":64.53},{"date":"1397/03/28 15:00","price":64.62},{"date":"1397/03/28 15:32","price":64.48},{"date":"1397/03/28 16:08","price":64.64},{"date":"1397/03/28 16:32","price":64.62},{"date":"1397/03/28 17:00","price":64.83},{"date":"1397/03/28 17:32","price":65},{"date":"1397/03/28 18:00","price":65.02},{"date":"1397/03/28 18:32","price":65.19},{"date":"1397/03/28 19:00","price":64.92},{"date":"1397/03/28 19:32","price":65.19},{"date":"1397/03/28 20:00","price":65.03},{"date":"1397/03/28 20:32","price":65},{"date":"1397/03/28 21:00","price":65.03},{"date":"1397/03/28 21:32","price":65},{"date":"1397/03/28 22:00","price":65.5},{"date":"1397/03/28 22:32","price":65.64},{"date":"1397/03/28 23:00","price":65.78},{"date":"1397/03/28 23:32","price":65.61}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399