کمترین: 
6389.9
بیشترین: 
6655.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6655.3
زمان: 
3/28 21:30
قیمت بیت کوین امروز 28 خرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 28 خرداد 1397 , 6655.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 00:00","price":6514.2},{"date":"1397/03/28 00:30","price":6517.2},{"date":"1397/03/28 01:00","price":6514.2},{"date":"1397/03/28 01:30","price":6494.1},{"date":"1397/03/28 02:00","price":6486.6},{"date":"1397/03/28 02:30","price":6500.2},{"date":"1397/03/28 03:00","price":6488.7},{"date":"1397/03/28 03:30","price":6482.3},{"date":"1397/03/28 04:00","price":6445.7},{"date":"1397/03/28 06:30","price":6389.9},{"date":"1397/03/28 07:00","price":6420.6},{"date":"1397/03/28 07:30","price":6425.1},{"date":"1397/03/28 08:30","price":6407.8},{"date":"1397/03/28 09:00","price":6406},{"date":"1397/03/28 10:00","price":6404.5},{"date":"1397/03/28 12:30","price":6427.3},{"date":"1397/03/28 15:30","price":6458.8},{"date":"1397/03/28 16:00","price":6411.8},{"date":"1397/03/28 17:00","price":6435.7},{"date":"1397/03/28 18:30","price":6404.1},{"date":"1397/03/28 21:30","price":6655.3}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399