کمترین: 
3973
بیشترین: 
4122
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4080
زمان: 
3/27 19:50
قیمت منات آذربایجان امروز 27 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 27 خرداد 1397 , 4080 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 10:20","price":4053},{"date":"1397/03/27 11:40","price":4019},{"date":"1397/03/27 11:50","price":4011},{"date":"1397/03/27 12:00","price":3996},{"date":"1397/03/27 12:10","price":4013},{"date":"1397/03/27 12:20","price":4005},{"date":"1397/03/27 12:30","price":3984},{"date":"1397/03/27 12:40","price":3992},{"date":"1397/03/27 12:50","price":4081},{"date":"1397/03/27 13:00","price":4028},{"date":"1397/03/27 13:10","price":4045},{"date":"1397/03/27 13:20","price":4074},{"date":"1397/03/27 13:30","price":4088},{"date":"1397/03/27 13:40","price":3973},{"date":"1397/03/27 13:50","price":4033},{"date":"1397/03/27 14:00","price":4039},{"date":"1397/03/27 14:10","price":4073},{"date":"1397/03/27 14:20","price":4078},{"date":"1397/03/27 14:40","price":4030},{"date":"1397/03/27 15:00","price":4026},{"date":"1397/03/27 15:10","price":4023},{"date":"1397/03/27 15:30","price":4043},{"date":"1397/03/27 15:40","price":4074},{"date":"1397/03/27 16:00","price":3988},{"date":"1397/03/27 16:10","price":4002},{"date":"1397/03/27 16:20","price":4029},{"date":"1397/03/27 16:30","price":4016},{"date":"1397/03/27 16:40","price":4107},{"date":"1397/03/27 16:50","price":4111},{"date":"1397/03/27 17:00","price":4122},{"date":"1397/03/27 17:10","price":4097},{"date":"1397/03/27 17:20","price":4085},{"date":"1397/03/27 17:30","price":4074},{"date":"1397/03/27 17:40","price":4080},{"date":"1397/03/27 17:50","price":4085},{"date":"1397/03/27 18:00","price":4097},{"date":"1397/03/27 18:20","price":4091},{"date":"1397/03/27 18:30","price":4088},{"date":"1397/03/27 18:40","price":4076},{"date":"1397/03/27 18:50","price":4071},{"date":"1397/03/27 19:00","price":4075},{"date":"1397/03/27 19:20","price":4071},{"date":"1397/03/27 19:40","price":4085},{"date":"1397/03/27 19:50","price":4080}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398