کمترین: 
208
بیشترین: 
216
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
213
زمان: 
3/27 19:20
قیمت بات تایلند امروز 27 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 27 خرداد 1397 , 213 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 10:20","price":212},{"date":"1397/03/27 11:50","price":209},{"date":"1397/03/27 12:10","price":210},{"date":"1397/03/27 12:20","price":209},{"date":"1397/03/27 12:40","price":208},{"date":"1397/03/27 12:50","price":213},{"date":"1397/03/27 13:10","price":211},{"date":"1397/03/27 13:20","price":213},{"date":"1397/03/27 13:50","price":209},{"date":"1397/03/27 14:00","price":211},{"date":"1397/03/27 14:10","price":212},{"date":"1397/03/27 14:20","price":213},{"date":"1397/03/27 14:40","price":210},{"date":"1397/03/27 15:30","price":211},{"date":"1397/03/27 15:40","price":212},{"date":"1397/03/27 16:10","price":209},{"date":"1397/03/27 16:20","price":210},{"date":"1397/03/27 16:40","price":216},{"date":"1397/03/27 16:50","price":215},{"date":"1397/03/27 17:10","price":214},{"date":"1397/03/27 17:20","price":213},{"date":"1397/03/27 18:00","price":214},{"date":"1397/03/27 19:20","price":213}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398