کمترین: 
5027
بیشترین: 
5217
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5162
زمان: 
3/27 19:50
قیمت دلار سنگاپور امروز 27 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 27 خرداد 1397 , 5162 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 10:20","price":5129},{"date":"1397/03/27 11:40","price":5086},{"date":"1397/03/27 11:50","price":5060},{"date":"1397/03/27 12:00","price":5061},{"date":"1397/03/27 12:10","price":5094},{"date":"1397/03/27 12:20","price":5063},{"date":"1397/03/27 12:30","price":5041},{"date":"1397/03/27 12:40","price":5052},{"date":"1397/03/27 12:50","price":5164},{"date":"1397/03/27 13:00","price":5097},{"date":"1397/03/27 13:10","price":5108},{"date":"1397/03/27 13:20","price":5156},{"date":"1397/03/27 13:30","price":5174},{"date":"1397/03/27 13:40","price":5027},{"date":"1397/03/27 13:50","price":5068},{"date":"1397/03/27 14:00","price":5111},{"date":"1397/03/27 14:10","price":5143},{"date":"1397/03/27 14:20","price":5160},{"date":"1397/03/27 14:40","price":5100},{"date":"1397/03/27 15:00","price":5095},{"date":"1397/03/27 15:10","price":5091},{"date":"1397/03/27 15:30","price":5117},{"date":"1397/03/27 15:40","price":5155},{"date":"1397/03/27 16:10","price":5057},{"date":"1397/03/27 16:20","price":5078},{"date":"1397/03/27 16:30","price":5085},{"date":"1397/03/27 16:40","price":5197},{"date":"1397/03/27 16:50","price":5202},{"date":"1397/03/27 17:00","price":5217},{"date":"1397/03/27 17:10","price":5185},{"date":"1397/03/27 17:20","price":5170},{"date":"1397/03/27 17:30","price":5165},{"date":"1397/03/27 17:40","price":5162},{"date":"1397/03/27 17:50","price":5169},{"date":"1397/03/27 18:00","price":5184},{"date":"1397/03/27 18:30","price":5177},{"date":"1397/03/27 18:40","price":5158},{"date":"1397/03/27 18:50","price":5152},{"date":"1397/03/27 19:00","price":5157},{"date":"1397/03/27 19:20","price":5152},{"date":"1397/03/27 19:40","price":5169},{"date":"1397/03/27 19:50","price":5162}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398