کمترین: 
834
بیشترین: 
867
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
856
زمان: 
3/27 19:50
قیمت کرون نروژ امروز 27 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 27 خرداد 1397 , 856 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 10:20","price":851},{"date":"1397/03/27 11:50","price":839},{"date":"1397/03/27 12:10","price":845},{"date":"1397/03/27 12:20","price":840},{"date":"1397/03/27 12:30","price":836},{"date":"1397/03/27 12:50","price":857},{"date":"1397/03/27 13:00","price":845},{"date":"1397/03/27 13:10","price":847},{"date":"1397/03/27 13:20","price":855},{"date":"1397/03/27 13:30","price":858},{"date":"1397/03/27 13:40","price":834},{"date":"1397/03/27 13:50","price":841},{"date":"1397/03/27 14:00","price":848},{"date":"1397/03/27 14:10","price":853},{"date":"1397/03/27 14:20","price":856},{"date":"1397/03/27 14:40","price":845},{"date":"1397/03/27 15:10","price":844},{"date":"1397/03/27 15:30","price":849},{"date":"1397/03/27 15:40","price":855},{"date":"1397/03/27 16:00","price":854},{"date":"1397/03/27 16:10","price":839},{"date":"1397/03/27 16:20","price":842},{"date":"1397/03/27 16:30","price":843},{"date":"1397/03/27 16:40","price":867},{"date":"1397/03/27 16:50","price":863},{"date":"1397/03/27 17:00","price":865},{"date":"1397/03/27 17:10","price":860},{"date":"1397/03/27 17:20","price":858},{"date":"1397/03/27 17:30","price":857},{"date":"1397/03/27 17:40","price":856},{"date":"1397/03/27 17:50","price":857},{"date":"1397/03/27 18:00","price":860},{"date":"1397/03/27 18:30","price":859},{"date":"1397/03/27 18:40","price":856},{"date":"1397/03/27 18:50","price":855},{"date":"1397/03/27 19:40","price":857},{"date":"1397/03/27 19:50","price":856}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398